Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.12.2020 - 15:05  //  aktualizácia: 09.12.2020 - 15:05  //  zobrazené: 300

Šaľa Komenského NN rozvody

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,      IČO: 36 361 518, v konaní zastúpená spoločnosťou TopTerm, s.r.o., so sídlom Dóžova 1602/25, 927 05 Šaľa, IČO: 46081224

(ďalej len "navrhovateľ“) podal dňa 29.09.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Šaľa Komenského NN rozvody“

(ďalej len "stavba") v intraviláne a extraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3343/1, 3356/4, 3356/2, 3337/3, 3337/1, 3336/1 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 220, 311, 386/103, 386/203 v katastrálnom území Šaľa.  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 

Návrh rieši NN rozvody pre napojenie novej obytnej zóny na elektrickú energiu.

 • Z existujúcej TS 0834 311 z vývodov č. 05 a 06 budú realizované hlavné NN rozvody ZSDIS.
 • Použité budú káble NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť. Káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR s poistkovými lištovými odpínačmi do 160 a 400A.
 • Navrhované NN káble budú uložené pod chodníkmi prípadne v zelených pásoch v káblovej ryhe.
 • Pri križovaní s inými sieťami a pod cestami budú káble uložené do chráničiek.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

12.01.2021 o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie,           č. dverí 4.20.

Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky               č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o:

 

 • vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, k dokumentácii pre územné konanie,
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58,       949 63  Nitra,
 • vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 Bratislava,
 • stanovisko MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností.

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad zároveň podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

- situácia

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. TopTerm, s.r.o., so sídlom Dóžova 1602/25, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3343/1, 3356/4, 3356/2, 3337/3, 3337/1, 3336/1, 3344/1, 3344/2, 3341/1, 3341/4, 3340/2, 3341/3, 3340/1, 3342/1, 3340/3, 3337/2, 3353/2, 3356/3, 3356/1, 3356/5, 3358, 3334/1, 3335/1, 3333/2, 3336/6, 3336/5, 3336/2, 5617/40, 5617/36, 5617/33, 5617/30, 5617/27, 5617/24, 5617/23, 5617/17, v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 220, 223, 311, 386/103, 386/203 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:

 

 • Gabriel Czirák, Dózsova 1638/36, 927 05 Šaľa
 • Miriam Cziráková, Dózsova 1638/36, 927 05 Šaľa
 • Ing. Vladimír Vicena, Dózsova 1602/25, 927 05 Šaľa
 • Jozef Ševčík, Komenského 1688/49, 927 05 Šaľa
 • Gabriela Ševčíková, Komenského 1688/49, 927 05 Šaľa
 • Helena Šureková, Komenského 1687/47, 927 05 Šaľa
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
 • Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Mária Gažíková, Komenského 2362/49A, 927 05 Šaľa
 • Margita Horváthová, Dózsova 1618/57, 927 05 Šaľa
 • Mikuláš Takáč, Dózsova 1621/70, 927 05 Šaľa
 • Peter Takáč, Dózsova 1622/68, 927 05 Šaľa
 • Jana Takáčová, Dózsova 1622/68, 927 05 Šaľa
 • Oľga Ložiová, Dózsova 1624/64, 927 05 Šaľa
 • Štefan Loži, Narcisová 1945/8, 927 05 Šaľa
 • Jozef Loži, Kráľová nad Váhom č. 768, 925 91 Kráľová nad Váhom
 • Tibor Križovič, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa
 • Darina Križovičová, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Zuzana Molnárová, Lúčna 1855/1, 927 05 Šaľa
 • Lucia Holáseková, Narcisova 13, 927 05 Šaľa
 • Margita Lonská, Cintorínska 1857/3, 927 01 Šaľa
 • Štefan Rojka, Cintorínska 1857/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Rojková, Cintorínska 1857/3, 927 01 Šaľa
 • František Molnár, Slnečná 1939/6, 927 01 Šaľa
 • Elena Molnárová, Slnečná 1939/6, 927 01 Šaľa
 • Ján Petrovics, Fr. Kráľa 2149/21, 927 05 Šaľa
 • Erika Petrovicsová, Fr. Kráľa 2149/21, 927 05 Šaľa
 • Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Šaľa – Veča 3, Hollého 4, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk  – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa
 9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 Bratislava
 10. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 11. SALAMON INTERENT s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 12. Wisper s.r.o., Ul. Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 15. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 16. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní:

 1. Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 50A, 927 01 Šaľa

 

na vedomie

20. TopTerm, s.r.o., so sídlom Dóžova 1602/25, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

-  k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 209.53 kB)