Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:19  //  aktualizácia: 27.12.2018 - 17:13  //  zobrazené: 31779

Smernica verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou

Spracoval: Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania                                                         Schválil: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Účinnosť od 1. 1. 2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Primátor mesta Šaľa vydáva túto smernicu na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZVO“). Táto smernica upravuje postup pri verejnom obstarávaní v pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

Prvá časť

základné ustanovenia

 

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy

 

 1. Mesto Šaľa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.
 2. Táto smernica upravuje:
 1. verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb (ďalej len „T/SP/S“);
 2. finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na mesto Šaľa ako verejného obstarávateľa;
 3. systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho postupov;
 4. koordinovanie procesu verejného obstarávania;
 5. plánovanie verejného obstarávania;
 6. postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri dodržaní princípov
 • rovnakého zaobchádzania,
 • nediskriminácie hospodárskych subjektov,
 • transparentnosti,
 • proporcionality,
 • hospodárnosti a efektívnosti;
 1. štandardné formuláre verejného obstarávania.
 1. Verejné obstarávanie v meste Šaľa je centralizované. Účelom a cieľom centralizácie verejného obstarávania je:
 1. vytvorenie efektívneho nástroja pre dosiahnutie úspor pri nákupe bežných komodít s využitím tzv. množstevných zliav,
 2. dodržiavanie a preukázanie zásady transparentnosti pri obstarávaní T, SP a S,
 3. zabezpečenie hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania.
 1. Zodpovednými zamestnancami mesta sú jednotliví správcovia rozpočtových položiek mesta Šaľa.
 2. Útvar zabezpečujúci verejné obstarávanie je referát právny a verejného obstarávania.
 3. Zákazka na účely ZVO je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak ZVO neustanovuje inak (pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy).
 4. Na účely ZVO sa rozumie:
 1. hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
 2. záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
 3. uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
 4. koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa ZVO,
 5. subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 6. bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
 1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
 3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
 1. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa ods. 7 písm. f) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 2. Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie nákupu T alebo S, bežne dostupných na trhu. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzatvorenú v písomnej forme.
 3. Referencia je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných práce alebo poskytnutí služby.
 4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné zákazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis T, SP a S, ku ktorým je pridelený číselný kód a nachádza sa na portály ÚVO, t. j. http://www.uvo.gov.sk/cpv-443.html .
 5. Nesplnenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto smernice bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

§ 2

Finančné limity verejného obstarávateľa

 

 1. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený  všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.
 2. Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 1. 70.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby, okrem sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 2. 260.000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 3. 180.000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 1. Civilná zákazka s nízkou hodnotou je
 1. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5.000 eur  v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
 2. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára a dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

 

 

§ 3

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Určuje sa na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, určí sa predpokladaná hodnota na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom (viď. prílohu č. 5 – Poznámky k použitej metóde určenia výšky PHZ). Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
 2. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj:
 1. hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
 2. všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
 3. ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
 4. predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek všetkých organizačných zložiek mesta Šaľa (mestský úrad, mestská polícia, mestské kultúrne stredisko).
 2. Ak je stavebná práca alebo služba, resp. dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí je vyšší ako finančný limit pre podlimitnú zákazku, použije sa postup zadávania nadlimitnej zákazky.
 3. Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
 1. celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
 2. celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
 3. 48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
 1. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
 1. celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
 2. z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb sa zahrnie, ak ide o
 1. poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
 2. bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien.
 3. súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas
 1. rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
 2. dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
 1. Predpokladaná hodnota koncesie na účely ZVO je predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje.
 2. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä:
 1. všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
 2. poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa,
 3. platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
 4. granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
 5. príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
 6. hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,
 7. akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
 1. Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa ZVO.
 2. Súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní sú informácie a podklady, na základe ktorých určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu.

 

 

 

 

§ 4

Koordinácia a riadenie procesu verejného obstarávania

 v podmienkach mesta Šaľa

 

 1. Koordináciu a riadenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta Šaľa zabezpečuje referát právny a verejného obstarávania. Cieľom je dodržanie základných princípov verejného obstarávania v súlade s § 10 ZVO.
 2. Referát právny a verejného obstarávania na účely uvedené v odseku 1 tohto paragrafu zabezpečuje nasledovné:
 1. koordinuje a riadi proces verejného obstarávania mesta Šaľa a jeho organizačných zložiek vrátane ukladania úloh správcom rozpočtových položiek v oblasti verejného obstarávania,
 2. koordinuje a riadi proces plánovania verejného obstarávania za účelom zabránenia delenia zákaziek a výberu efektívnych postupov a metód verejného obstarávania,
 3. na základe schváleného plánu verejného obstarávania a predložených podkladov zo strany zodpovedných zamestnancov realizuje verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou s výzvou na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska a s využitím elektronického trhoviska,
 4. na základe podkladov od zodpovedných zamestnancov zasiela referencie (potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby) do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.
 5. na požiadanie jednotlivých organizačných zložiek mesta Šaľa, ako sú oddelenia, referáty, mestská polícia a mestské kultúrne stredisko posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek s predpokladanou hodnotou od 5.000 eur bez DPH, a to pred ich vyhlásením,
 6. zúčastňuje sa vyhodnocovania splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie „s“ alebo „bez“ práva hodnotiť,
 7. posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ pred ich vyhlásením (okrem zadávania zákaziek externou firmou),
 8. zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti mesta Šaľa vo veciach verejného obstarávania voči úradu, EÚ, resp. iných inštitúcií, zabezpečuje uverejnenie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa v zmysle § 64 ZVO u zákaziek, ktoré sa realizujú cez referát právny a verejného obstarávania,
 9. pre zamestnancov mesta poskytuje metodicko-poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania.

 

 

§ 5

Plán verejného obstarávania

zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác

a poskytnutie služieb

 

 1. Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb zostavuje referát právny a verejného obstarávania na základe požiadaviek oddelení a referátov mestského úradu a organizačných zložiek mesta Šaľa – mestská polícia a mestské kultúrne stredisko (ďalej len „požiadavka na VO“).
 2. Platná požiadavka na VO je tá, ktorá je vypracovaná na predpísanom formulári, podpísaná zodpovednými zamestnancami mesta, za podmienky, že má zabezpečené vecné a finančné krytie. Zamestnanec referátu právneho a verejného obstarávania (ďalej len „poverený zamestnanec mesta“) je oprávnený neplatné požiadavky na VO neprijať alebo vrátiť na doplnenie a prepracovanie.
 3. Poverený zamestnanec mesta požiada o predloženie požiadavky na VO pre nasledujúci kalendárny rok v termíne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 4. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní požiadavky na VO doručiť poverenému zamestnancovi mesta v listinnej aj v elektronickej forme.
 5. Poverený zamestnanec mesta zosumarizuje predložené požiadavky na VO a  takto spracované požiadavky vo forme plánu VO predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
 6. V prípade, ak po schválení plánu verejného obstarávania mestským zastupiteľstvom, vznikne potreba na dodanie T, uskutočnenie SP alebo poskytnutie S, ktorá nebola zahrnutá do plánu verejného obstarávania, zodpovední zamestnanci mesta doručia požiadavku na VO poverenému zamestnancovi mesta, ktorý ju doplní do plánu verejného obstarávania.

 

 

§ 6

Vyhlasovanie verejného obstarávania

 

 1. Vyhlasovanie verejného obstarávania sa uskutočňuje až po schválení plánu verejného obstarávania, resp. po odsúhlasení verejného obstarávania mimoriadnej zákazky. Vyhláseniu zákazky predchádza predloženie požiadavky na VO, posúdenie dokumentov – oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk a spravidla schválených súťažných podkladov alebo iných dokumentov v závislosti od typu zákazky a vybraného postupu verejného obstarávania.
 2. Požiadavka na VO je podkladom pre začatie procesu verejného obstarávania, pričom sa vypracúva na formulári podľa Prílohy č.  2 resp. 4 v závislosti, či zákazka bude realizovaná s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska. Súčasťou požiadavky na verejné obstarávanie je predloženie testu bežnej dostupnosti v prípade, ak zákazka bude realizovaná cez systém EKS a ak to osobitný predpis výslovne vyžaduje[1] (Príloha č. 3) a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (Príloha č. 5).
 3. Verejné obstarávanie nie je možné vyhlásiť a uskutočniť, ak
 1. predmet zákazky nie je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne
 2. výsledok spolupráce povereného zamestnanca mesta so zodpovednými zamestnancami mesta dosiahnutý do piatich pracovných dní odo dňa začatia prác, je preukázateľne nedostatočný.
 1. Poverený zamestnanec mesta informuje prednostu MsÚ, resp. náčelníka mestskej polície o nesplnení podmienok uvedených v ods. 3 písm. a) a b), ktorí môžu podať podnet na preukázanie vážneho porušenia pracovnej disciplíny v zmysle tejto smernice.

 

 

 

 

 

 

 

Druhá časť

postupy zadávania zákaziek

 s nízkou hodnotou

 

 

§ 7

Postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu

 

 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je vyššia ako 5.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 30.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit,       od ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 2. na uskutočnenie stavebných prác je vyššia ako 5.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 90.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit,       od ktorého je potrebné vykonávať prieskum trhu.
 3. na dodanie tovaru, poskytnutie služby – do 70.000 eur bez DPH a uskutočnenie stavebných prác – do 180.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka z dôvodu mimoriadnej udalosti – zabezpečovania odstránenia havárií, živelných pohrôm alebo mimoriadnych situácií, ktoré majú za následok škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo prerušenie, resp. obmedzenie prevádzky verejného obstarávateľa, je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné práce u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu potreby. Pred uskutočnením zadávania takejto zákazky, je potrebný písomný súhlas štatutára mesta.
 1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby do 70.000 eur bez DPH pri zákazkách na:
 1. tovary
 • reklamné predmety
 • pohonné hmoty do nádrže vozidla
 • rovnošaty a výzbroj pre MsP
 1. služby
 • služobné cesty zamestnancov (cestovné, ubytovanie, parkovanie)
 • ubytovanie účastníkov podujatí organizovaných mestom
 • úverové, ratingové, audítorské, poradenské a právne služby
 • servis zariadení u autorizovaných dodávateľov
 • prepravné, špeditérske a kuriérske služby
 • bezpečnostné služby
 • služby spojené s požiarnou ochranou
 • monitoring tlače – prekladateľské služby
 • geodetické služby
 • riadenie, dohľad a vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
 • vypracovanie projektových dokumentácií stavieb, posudkov stavebných konštrukcií, rozpočtov a výkazov výmer
 • znalecké posudky
 • služby informačných technológií
 • sprostredkovateľské služby
 1. Zodpovedný zamestnanec z vykonaného prieskumu trhu vyhotoví záznam (Príloha č. 8), ktorý je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

§ 8

Postup pri zadávaní zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk

 

 1. Finančný limit –  predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je rovnaká alebo vyššia ako 30.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 70.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk,
 2. na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 90.000 eur bez DPH a súčasne nižšia ako 180.000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk.
 1. Zadávanie zákazky s výzvou na predkladanie ponúk sa realizuje prostredníctvom povereného zamestnanca mesta na základe predloženej požiadavky na VO bez využitia elektronického trhoviska (Príloha č. 4). Za včasné a úplné odovzdanie podkladov zodpovedá príslušný zodpovedný zamestnanec mesta.
 2. Ak sa nezadávajú zákazky cez elektronické trhovisko, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia – nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (týka sa to prítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO).

 

 

§ 9

Postup pri zadávaní zákaziek cez elektronické trhovisko

 

 1. Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko sa realizuje prostredníctvom povereného zamestnanca mesta na základe predloženej požiadavky na VO cez elektronické trhovisko (Príloha č. 2). Za včasné a úplné odovzdanie podkladov zodpovedá príslušný zodpovedný zamestnanec mesta.

 

 

 

Tretia časť

povinnosti súvisiace s verejným obstarávaním

 

§ 10

 

 1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania a uchováva ich desať rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 2. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní doručiť súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadali za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka  (Príloha č. 9), v ktorej pre každú zákazku uvedú najmä:
 1. hodnotu zákazky,
 2. predmet zákazky,
 3. identifikáciu dodávateľa.
 1. Ak to nevylučujú osobitné predpisy,[2] zodpovední zamestnanci mesta sú povinní doručiť do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka súhrnnú správu o zmluvách (Príloha č.9) so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur,  ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO. V súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá.
 2. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní vyhotoviť referenciu (Príloha č. 10) najneskôr do:
 1. 30 dní odo dňa skončenia plnenia zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
 2. 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
 1. ide o zákazku s nízkou hodnotou,
 2. ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje ZVO, alebo
 3. ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
 1. Nesplnenie povinnosti vyhotoviť referenciu v termínoch podľa bodu 4) tohto paragrafu sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

Štvrtá časť

záverečné ustanovenia

§ 11

 

 1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. 1. 2019. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní zo dňa 15. júna 2017.
 2. Neoddeliteľnými prílohami tejto smernice sú:
 1. Príloha č. 1 – Plán verejného obstarávania
 2. Príloha č. 2 – Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov a služieb cez elektronické  
                          trhovisko
 3. Príloha č. 3 – Test bežnej dostupnosti
 4. Príloha č. 4 – Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
                         bez využitia elektronického trhoviska
 5. Príloha č. 5 – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
 6. Príloha č. 6 – Výzva na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
 7. Príloha č. 7 – Prieskum trhu pre účely určenia PHZ
 8. Príloha č. 8 – Záznam z prieskumu trhu
 9. Príloha č. 9 – Súhrnné správy o zákazkách
 10. Príloha č. 10 – Referencia

 

 

V Šali dňa 19. 12. 2018

 

 

 

                                                                                                                  Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                         primátor mesta

 

Príloha č. 1

         

P l á n

verejného obstarávania v roku ..................................

Oddelenie/Referát/MsP/MsKS: (nehodiace sa preškrtnúť)

       

........................................................................................

       
             

P.č.

Názov predmetu obstarávania

Predpokladaný začiatok verejného obstarávania

Trvanie zmluvy

Druh

NL/PL/ZsNH

Hodnota zákazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
 

V Šali dňa: ............................

         
             
 

Kontaktná osoba: .........................................

       
             
 

Potvrdenie o tom, že finančné zdroje sú k dispozícii

       
 

Meno a priezvisko, podpis:

 

 

     
 

Dátum:

 

 

     
             

 

 

Príloha č. 2

 

P o ž i a d a v k a

na verejné obstarávanie tovarov, služieb cez elektronické trhovisko

       

Oddelenie/referát/MsP/ MsKS

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

č.t./e-mail

Podpis

 

 

 

 

       

Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za správne definovanie predmetu zákazky a jeho technickú špecifikáciu !

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

   

Názov predmetu zákazky:

   

(predkladateľ požiadavky formuluje názov zákazky výstižne, odporúčam, aby pozostával max. z 10 slov)

 

 

       

Kľúčové slová:

     

(uveďte pojmy, ktoré možno na danom relevantnom trhu s daným predmetom zákazky spojiť a ktoré umožnia fulltextové vyhľadávanie)

 

 

       

CPV požadovaného tovaru, stavebných prác alebo služby:

 

(v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny)

 

 

 

       

Druh zákazky

     

Tovar, Služba /nehodiace sa prečiarknuť

       

Položky opisného formulára:

   

Funkcia:

     
       
       

(slúži na vyjadrenie funkcie alebo účelu predmetu zákazky; funkčnou špecifikáciou predmetu zákazky je opis funkcií alebo účelu predmetu zákazky)

 

V časti Technické vlastnosti je možné  opísať predmet zákazky dvomi alternatívnymi spôsobmi, ktoré možno aj kombinovať.

V časti Technické vlastnosti1 sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré možno opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek.

V časti Technické vlastnosti2 sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré nemožno opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek. Ide o slovné opisy predmetu zákazky, kde pre opis určitej vlastnosti je potrebné použitie určitých ucelených viet alebo textov.

 

Technické vlastnosti 1

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vlastnosti2

Hodnota/charakteristika

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

(Osobitnými požiadavkami na plnenie sú špecifické požiadavky na plnenie zmluvy nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktoré nie sú v rozpore alebo v konflikte so Všeobecnými zmluvnými podmienkami ET. Môže ísť o požiadavku na poskytnutie vzorky plnenia, povolenia, osvedčenia, rozhodnutia, certifikáty a pod.)

Do Opisného formuláru je možné vložiť aj prílohu. Môže ísť o obrázok, graf, fotografiu, perovku, nákres a pod., ktoré sú nevyhnutné na presnú špecifikáciu predmetu zákazky. Systém neumožní vkladať textové súbory.

Zmluvné podmienky:

     

Miesto plnenia zmluvy:

 

Štát:

 

Kraj:

 

Okres:

 

Obec:

     

Ulica a číslo:

 

Čas/lehota plnenia zmluvy

 

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

 

Jednotka:

 

Požadované množstvo:

 

Maximálna výška zdrojov:                                      

..............................(vrátane DPH)

Druh všeobecných zmluvných podmienok:

 

Druh financovania:

 

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ

 
       

Podpisom potvrdzujem, že finančné zdroje sú k dispozícii

 

(vyplní ekonomické oddelenie, v prípade projektov, zamestnanec zodpovedný za zdroje projektu)

Dátum:

 

 

Meno a priezvisko, podpis

 

       

Súhlas (vedúceho zamestnanca)

   
       

Dátum:

 

 

Meno a priezvisko,  podpis:

 

 

 

Príloha č. 3

test bežnej dostupnosti

 

Druh zákazky:

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

 

Tovary alebo služby na trhu

Áno

Nie

1

nie sú vyrábané, dodávané alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek 

 

 

 

2

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané alebo poskytnuté a zároveň

 

 

 

 

3

sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu

 

 

 

 

 

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

 

Tovary alebo služby na trhu

Áno

Nie

4

sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa

 

 

 

5

sú spotrebného charakteru

 

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

 

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Záver*:

Bežne dostupný/á tovar alebo služba

Nie bežne dostupná služba

   *  Nehodiace sa preškrtnite

 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.

Odôvodnenie:

 

 

Príloha č. 4

Požiadavka

na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb                                                              bez využitia e-trhoviska

Oddelenie/referát/MsP/ MsKS

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Č.tel./e-mail

Podpis

 

 

 

 

               

Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za správne definovanie predmetu zákazky a jeho špecifikáciu !

Druh zákazky:

T

S

SP

 

(hodiace sa podškrtnúť)

           
               

CPV:

             
 
   
 

Názov predmetu zákazky:

         
 
   

Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH: .................................

 

(uviesť spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty v súlade s § 6 ZVO)

 

Opis predmetu zákazky

(ak sú potrebné súťažné podklady, doložiť podrobný opis, špecifikáciu, prípadne projektovú dokumentáciu, kritériá na vyhodnotenie ponúk, výkaz výmer, spôsob určenia ceny a obchodné podmienky)

 

Podpisom potvrdzujem, že finančné zdroje sú k dispozícii

 

(vyplní ekonomické oddelenie, v prípade projektov, zamestnanec zodpovedný za zdroje projektu)

Dátum:

 

     

Meno a priezvisko, podpis

 

               
               

Súhlas (vedúceho zamest.)

 
               

Dátum:

 

     

Meno a priezvisko,  podpis:

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5

 

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa

 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce/ dodanie tovaru/ poskytnutie služby[3] s názvom ............................................................................... je určená na základe použitia metódy:

 

rezortná expertíza (stavby nad 1,3 mil. €) – číslo a dátum vyhotovenia protokolu ...........................

 

porovnanie so zákazkami rovnakého predmetu, hodnoty, obdobia

 

prieskum trhu vykonaný písomnou formou/ e-mailom v čase od .................. do ...................

 

cenníkové určenie ceny - č. cenníka a ročník ................................

 

hodnota percentuálneho podielu (............. %) z plánovaného objemu stavebných prác vo výške .............................

 

iné: ..........................................................................

 

Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

               

............................................ € bez DPH

 

Poznámky k použitej metóde určenia výšky PHZ:

Napr. odvolávka na dokument v prílohe alebo popis postupu výpočtu: 

 • použitá indexácia a cenová úroveň príslušného kvartálu,
 • porovnanie predmetov minimálne 3 subjektov s uvedením názvu porovnaného predmetu, hodnoty, obdobia + zdôvodnenie
 • zápis z prieskumu trhu s uvedením minimálne 3 oslovených subjektov a ich ponuky,
 • možnosti použitia ceny v rozmedzí zdôvodnenia použitia priemeru alebo vyššieho koeficientu,
 • špecifikovanie iného postupu atď.

 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky je stanovené ku dňu[4] .........................

 

 

 

  –––––––––––––––––––––––––––                                                   –––––––––––––––––––––––––––

     Vypracoval                                                                                                          Schválil

      (Meno, priezvisko, útvar, podpis)                                                  (Meno, priezvisko, útvar, podpis)

 

 

Prílohy:

Dokumentácia preukazujúca výpočet PHZ (na základe vyššie identifikovanej metódy) je povinnou prílohou tohto formuláru ak nie je možné údaje dokumentujúce výpočet PHZ uviesť v časti „Poznámky“.

 

 

 

 

 

Príloha č. 6

 

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru/ /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom

 „.................................................

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

Kontaktná osoba

vo veciach technických:xxxxxxxxxxxxxxxx, Oddelenie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(kontakt tel./mobil: xxxxxxxxx)

vo veciach podmienok

verejného obstarávania:     Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania

 •  

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:
 2. Typ zmluvy:
 3. Komplexnosť dodávky:                                                                                                            
 4. Variantné riešenie:
 5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

 

 1. Stručný opis zákazky:

Slovník spoločného obstarávania:

 

 1. Podmienky účasti:

 

 1. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

 

 1. Podmienky otvárania ponúk:

     

 1. Podmienky financovania:

     

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk:

 

 1. Ďalšie informácie:

 

V Šali dňa ...............................

 1.  

 

 

Príloha č. 7

Prieskum trhu pre účely určenia PHZ

 1. Identifikačné údaje:

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15Šaľa

Predmet / názov zákazky:..........................................................................

Druh zákazky (tovary / služby / práce):..........................................................................

Kód CPV:..........................................................................

 1.  
 1. Spôsob vykonania prieskumu trhu[5]:              ..........................................................................
 2. Identifikovanie podkladov, na základe na základe ktorých bol prieskum vykonaný[6]:
 1. zoznam oslovených dodávateľov:

Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

Prijatá ponuka: áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. zoznam predložených ponúk:

Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku

Dátum predloženia

Suma ponuky relevantná pre určenie PHZ

v EUR bez DPH

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:

Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné)

Suma relevantná pre určenie PHZ v EUR bez DPH

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
 1. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu[7]:        .............................................................

 

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: ..........................................................................

Miesto a dátum vykonania prieskumu: ..........................................................................

 1. Prílohy[8]:                                                                    ..........................................................................

 

 

Príloha č. 8:

 

ZÁznam  Z  PRIESKUMU  TRHU

 

Predmet zákazky: ...............................................................

Spôsob vykonania prieskumu:

Výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa .......................................

(iný spôsob, ktorý je administrovaný a preukázateľný)

Lehota na predkladanie ponúk ...............................................

Tabuľka č. 1: Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov (najmenej 3)

P. č.

 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

 

Kontaktná osoba

 

 

Spôsob a dátum oslovenia

 

Poznámka

tel.číslo

e-mail

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

x.

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2: Uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk

P. č.

 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

 

Cena v eur

 

 

Dátum predloženia ponuky

 

Poradie

bez DPH

s DPH

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

x.

 

 

 

 

 

 

Vybraný dodávateľ:

 

 

Konečná zmluvná cena: ........................................... eur vrátane DPH

Doklady, ak sa požadovali (napr. doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce):

 1. výpis z obchodného registra
 2. živnostenské oprávnenie
 3. iné oprávnenie (uviesť)

Spôsob vzniku záväzku:

 1.   Objednávka
 2.   Zmluva
 3.   Rámcová dohoda
 4.   Iné: ...............................................

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

 

                                                                                                                        .......................................................                                                                                                                  zodpovedná osoba za prieskum

 

V Šali dňa ...............................

 

Príloha č. 9:

 

Súhrnná správa

o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur (na ktoré sa podľa § 1 ods. 2-14 nevzťahuje ZVO)

 k 31. 3./30. 6./30. 9./31. 12. 20..*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota zákazky

 

Identifikácia zmluvnej strany

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa

o zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami vyššími ako 5.000 eur (§ 111 ods. 2 ZVO)

k 31. 3./30. 6./30. 9./31. 12. 20..*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Súhrnná správa

o zákazkách s nízkymi hodnotami  (§ 117 ods. 2 ZVO)

k 31. 3./30. 6./30. 9./31. 12. 20..*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota zákazky

 

Identifikácia dodávateľa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca   ...............................................

 

 

V Šali dňa ............................

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č. 10

referencia

 

 1. identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Šaľa

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15Šaľa

 •  

Kontaktná osoba: .....................................................

Telefón +421 317705981

Email:

 

 1. identifikácia dodávateľa

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: ...................................................

 • .....................................

Sídlo alebo miesto podnikania

Ulica: ...................................................

 • ..................
 • ........................................
 • ...........................
 • .....................................
 1. identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy
 2. dentifikácia zmluvy

Druh zmluvy: ..........................

Názov zmluvy: ........................................

Dátum uzatvorenia zmluvy: .................................

Stručný opis zmluvy: ......................................................................................................................

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: .........................

Miesto dodania: Šaľa

 •  
 •  

Vrátane DPH

Sadzba DPH: .....................

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): .......................

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie:Áno/Nie

 1. hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé

Informácia, či došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa.

Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): .......................................................................

 1. výsledná hodnotiaca známka

Výsledná hodnotiaca známka: .......

Dátum vyhotovenia referencie: ...........................................

 

[1] § 39 ods. 3 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

[3] Nehodiace sa prečiarknuť

[4] Dátum zodpovedajúci zadaniu VO

[5] Uviesť aký:       a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,                                                                    

c) iný spôsob – uviesť aký

[6] Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov. V prípade potreby je možné do tabuliek dopĺňať ďalšie riadky.

[7] Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 ZVO.

[8] Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady / dokumenty uvádzané v bode 9.

Prílohy