Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2012 - 11:06  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 11:07  //  zobrazené: 2891

Smernica upravujúca postup pri práci s uzneseniami a postup pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu

Spracoval: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca organizačno – právneho odboru Mestského úradu v Šali  
Schválil: Martin Alföldi, primátor mesta
Účinnosť: od 1. mája 2012
Primátor mesta Šaľa ako štatutárny orgán mesta v zmysle ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

vydáva

túto „Smernicu upravujúcu postup pri práci s uzneseniami a postup pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu“ (ďalej len „smernica“):

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Účelom tejto smernice je stanoviť interné pravidlá vedenia evidencie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Šali; určenia nositeľov, ktorí zodpovedajú za plnenie úloh uložených uznesením; vyhodnotenia plnenia uznesení na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) a pravidlá postupu pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu.

(2) Spôsob prijímania a náležitosti uznesení a spôsob predkladania a náležitosti materiálov upravuje platný Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali.

Prvá časť
Postup pri práci s uzneseniami mestského zastupiteľstva

§ 2
Evidencia uznesení

(1) Evidencia uznesení je písomný prehľad o uzneseniach, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo.

(2) Evidenciu uznesení vedie oddelenie organizačné a správne.

(3) Uznesenia sa vedú v poradí, ako boli časovo prijaté mestským zastupiteľstvom.

(4) Evidencia obsahuje také údaje o jednotlivých uzneseniach, ktoré zabezpečia rýchly
a jednoduchý prehľad o uzneseniach z hľadiska časového sledu, zodpovednosti
za plnenie uznesenia a nadväznosti na iné uznesenia.

(5) Evidencia uznesení obsahuje tieto údaje:
- číslo uznesenia,
- dátum a poradie zasadnutia zastupiteľstva, na ktorom bolo uznesenie prijaté,
- odvolanie sa na príslušný bod programu, ku ktorému je unesenie prijaté
- kto a v ktorej časti zodpovedá za plnenie uznesenia, 
- termín stanovený pre splnenie uznesenia.

§ 3
Plnenie uznesení

(1) Plnenie uznesení znamená splnenie všetkých úloh resp. vykonanie potrebných opatrení pre dosiahnutie zámeru sledovaného uznesením.

(2) Mestské zastupiteľstvo ukladá jednotlivým subjektom úlohy v zmysle § 29 ods. (2) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali prostredníctvom svojich uznesení.

(3) Za plnenie uznesenia zodpovedá prednosta mestského úradu, ktorý určí konkrétneho zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia (ďalej len „osoba zodpovedná za plnenie uznesenia“). 

(4) Osoba zodpovedná za plnenie uznesenia obdrží v lehote 20 dní od skončenia zasadnutia mestského zastupiteľstva elektronickou poštou (e-mailom) uznesenia, z ktorých vyplýva plnenie.

(5) Za distribúciu uznesení mestského zastupiteľstva osobám zodpovedným za plnenie uznesení je zodpovedný vedúci oddelenia organizačného a správneho.

(6) Osoba zodpovedná za plnenie uznesenia doručí elektronickou poštou stanovisko k plneniu uznesenia za príslušný organizačný útvar najneskôr 20 dní predo dňom konania nasledujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva vedúcemu oddelenia organizačného a správneho.

§ 4
Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

(1) Správu o plnení uznesení spracuje za mestský úrad referent oddelenia organizačného        a správneho na základe stanovísk, ktoré predložia osoby zodpovedné za plnenie uznesení.

(2) V správe o plnení uznesení musí byť stručne a jasne uvedený spôsob a termín splnenia úlohy s prípadným dosiahnutým výsledkom. Prednosta mestského úradu skonštatuje         v správe stav plnenia uznesenia, najmä či:
- uznesenie je splnené (vypúšťa sa zo sledovania),
- uznesenie sa plní a zostáva v platnosti (pri uzneseniach trvalého charakteru),
- uznesenie sa plní a navrhuje sa nový termín plnenia uznesenia,
- uznesenie nie je splnené (v plnení sa uvedie, z akých dôvodov) a navrhuje sa:
- nový termín plnenia uznesenia,
- vypustenie z plnenia uznesení (napr. v prípadoch straty účinnosti),
- zmena uznesenia s novým termínom plnenia.

(3) Súhrnný materiál „Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva“ predloží prednosta mestského úradu na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať po uplynutí termínu určeného pre splnenie uznesenia.

§ 5
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva vykonáva hlavný kontrolór v súlade s ust. § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Spôsob kontroly plnenia uznesení táto smernica neupravuje.

Druhá časť
Postup pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu

§ 6

(1) Spracovateľom materiálu predkladaného mestskému zastupiteľstvu je príslušný organizačný útvar mestského úradu podľa povahy a obsahu prerokovávanej veci.

(2) Spracovateľ materiálu je povinný návrh materiálu pripravovaného na rokovanie mestského zastupiteľstva a návrh materiálu predkladaného len do odborných komisií predkladať až po ich odsúhlasení primátorom, zástupcom primátora, prednostom mestského úradu          a priamym nadriadeným.

(3) Materiál určený na rokovanie mestského zastupiteľstva je povinný spracovateľ materiálu vypracovať tak, aby ho najneskôr 20 dní predo dňom konania zasadnutia mestského zastupiteľstva doručil v pracovnej verzii v elektronickej podobe prednostovi mestského úradu a najneskôr 14 dní predo dňom konania zasadnutia mestského zastupiteľstva doručil vo finálnej verzii v elektronickej podobe vedúcemu oddelenia organizačného a správneho.

(4) Vedúci oddelenia organizačného a správneho zodpovedá za tlač materiálov v písomnej podobe, za opatrenie materiálu podpisom spracovateľa a predkladateľa, za distribúciu materiálov v súlade s platným Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali.

§ 7
Záverečné ustanovenia

(1) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta v rámci mestského úradu.
(2) Táto smernica bola vydaná dňa 27. apríla 2012 a nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Prílohy