Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2016 - 11:11  //  aktualizácia: 15.04.2016 - 10:28  //  zobrazené: 2140

Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2015 (EU SILC 2005 - 2015). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 13. apríla do 16. mája 2016.

tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese susr.sk alebo telefonicky na t. č. 037/ 7752 263 - Ing. Veronika Kamenická.

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či už formou šírenia tejto informácie medzi obyvateľmi Vášho mesta (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj - v prípade potreby - poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Ing. Zlata Jakubovie, ČSe. generálna riaditeľka sekcie Štatistický úrad SR v Banskej BystriciŠtatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Vaša obec/mesto. Do zisťovania IKT je zaradených 4 690 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla - 31. mája 2016.

tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci (meste) navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 037/ 7752 263 - Ing. Veronika Kamenická.

Vážený pán primátor / Vážená pani primátorka, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či už formou šírenia tejto informácie medzi obyvateľmi Vašej obce (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj - v prípade potreby - poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.