Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.07.2016 - 15:51  //  aktualizácia: 11.07.2016 - 15:52  //  zobrazené: 3255

Štatistický úrad SR informuje

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých  na celoživotnom vzdelávaní. Zisťovanie je súčasťou systematickej tvorby štatistík o celoživotnom vzdelaní obyvateľov Európskej únie. Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

 

Na Slovensku bude zo zisťovania zaradených 5000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach, medzi ktorými sa nachádza aj Vaša obec/mesto.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016.

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci/meste navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania obyvatelia poskytnú, budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu získaných dôverných údajov zodpovedá v plnej miere Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý bude zverejňovať štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej forme bez možnosti identifikácie respondenta.

 

Vážená pani starostka/primátorka, Vážený pán starosta/primátor, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. K úspešnej realizácii tohto projektu môžete aj Vy prispieť vhodnou formou šírenia tejto informácie u obyvateľov Vašej obce/mesta a poskytnutím pomoci a podpory našim opytovateľom, na Vaše prípadné otázky odpovie vedúca oddelenia Štatistického úradu SR – Odbor štatistiky terénnych zisťovaní v Nitre – Ing. Veronika Kamenická – na telefónnom čísle 037/7752263.

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

 

 

  Ing. Zlata Jakubovie, CSc.  

 generálna riaditeľka sekcie  

Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici