Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.03.2016 - 13:57  //  aktualizácia: 01.03.2016 - 13:58  //  zobrazené: 1523

Stavebné povolenie - DATACUBE, s.r.o., IČO: 35 873 779

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 02.11.2015 podala spoločnosť

          DATACUBE, s.r.o., IČO: 35 873 779, so sídlom Abrahám 187, 925 45 Abrahám

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona, a § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
v   s p o j e n o m   ú z e m n o m   a   s t a v e b n o m   k o n a n í
na stavbu
Bytový dom súp. č. 4  - prístavba vstupu ku kníhkupectvu na Ul. Hlavnej v Šali,

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2303/20 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Šaľa, v nájme stavebníka za účelom rozšírenia priestorov kníhkupectva o sklad a zádverie.                                                    

Stavba obsahuje: 
 jestvujúci objekt bytového domu súp. č. 4 má 5 nadzemných podlaží s plochou strechou, užívaný na účely bývania s prevádzkami, ktoré sú užívané na účely obchodu a služieb,
 prístavbu jednopodlažného, nepodpivničeného objektu s plochou strechou pôdorysných rozmerov 4,88 m x 2,24 m,
 max. výška objektu od upraveného terénu po atiku bude + 3,250 m, 
 prístavba bude založená na základových pásoch s betónovou základovou doskou, murovaná konštrukčná sústava, vodorovná nosná konštrukcia bude drevená trámová, krytina povlaková,
 zvislé nosné konštrukcie sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom hr. 80 mm,
 vodorovná konštrukcia stropu bude zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm,
 jestvujúci objekt bytového domu súp. č. 4 a priestory kníhkupectva sú napojené na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí jestvujúcou vodovodnou, kanalizačnou, plynovou a elektrickou prípojkou z Ul. Hlavnej v Šali,
 inštalácie prístavby budú napojené na inštalácie a vykurovanie existujúcich priestorov kníhkupectva,
 priestor skladu bude presvetlený pomocou svetlovodu,
 súčasťou stavby bude prestrešenie vchodu z len čelnej strany lexanovou markízou, /námietka p. Sylvie Kleštincovej/
 presklenie fasády bude riešené len z čelnej strany, /námietka p. Sylvie Kleštincovej/
 prístavbou sa rozšíria priestory kníhkupectva o priestor zádveria a sklad.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 2303/20 v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:1000, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, v súlade s ÚPN CMZ Mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov.

priestorové umiestnenie prístavby:
 vzdialenosť od susednej stavby na pozemku parc. č. 861/2 kat. územie Šaľa sa stanovuje:             na 2,800 m,
 vzdialenosť od susednej stavby na pozemku parc. č. 860/17 kat. územie Šaľa sa stanovuje:            na 0,000 m,
 vzdialenosť od susednej stavby na pozemku parc. č. 860/9 kat. územie Šaľa sa stanovuje:              na 2,250 m,

 priestorové umiestnenie objektu súp. č. 4 sa nemení,
 výška podlahy prízemia ± 0,000 = existujúca výška podlahy 1. NP bytového domu        s. č. 4,
 celková výška prístavby bude + 3,250 m od podlahy prízemia,

 Zastavaná plocha: 10,93 m2.   
 Obostavaný priestor: 41,53 m3.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. A. Moyzesa č 1093, 925 72 Selice, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Podľa § 75 ods. 1) stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody sú stavebníci povinní odstrániť na vlastné náklady.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2017.
8. Celkový rozpočtový náklad stavby je 4.153,-EUR.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.  Dodávateľ  stavby bude určený vo výberovom     
      konaní,  stavebník   oznámi   zhotoviteľa   stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení    
      výberového konania.
10. Pripojenie na inžinierske siete:
Prípojky na všetky inžinierske siete sú jestvujúce z Ul. Hlavnej.
11. Všetky inštalácie musia uskutočňovať odborní pracovníci.
12. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.
 Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 09.10.2015                       č. OU-SA-OSZP-2015/006003-2
Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie a prevádzkovaní objektu boli dodržané ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.
 MsÚ v Šali, Oddelenie stratégie a komunálnych činností stanovisko dňa 04.09.2015                                č. 03641/2015/OSaKČ/03929
Navrhovaná rekonštrukcia a prístavba vstupu zároveň nadväzuje na líniu predsadených častí vybavenostných prevádzok v parteri uvedeného bytového domu na Ul. Hlavnej a rešpektuje urbanistické princípy funkčného využívania a regulácie priestorového usporiadania územného plánu mesta Šaľa a územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta vyjadrenie dňa 14.10.2015                          č. 54467/2015/42
Nakoľko dažďové vody zo strechy budú odvádzané do existujúceho strešného zvodu dažďových vôd priľahlej budovy Hlavná č. 102/17, ktorý je napojený na verejnú kanalizáciu v našej správe, žiadame zmluvného partnera SVB ul. Hlavná č. 102/17 Šaľa o uzatvorení novej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, navýšenú o plochu strechy prístavby – 10,93 m2. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.
 SPP-distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 20.10.2015 č. 2241_NEPLYN
V uvedenej lokalite sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-distribúcia a.s.
S umiestnením uvedenej stavby súhlasíme za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.
 Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 23.09.2015 č. CD60008/2015
V danej lokalite sa nenachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. Súhlasíme bez pripomienok.
 Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 15.09.2015 č. 6611520399
Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií. Dodržať podmienky vyjadrenia.
V prípade, že návrh, na základe ktorého sa konanie začalo, neobsahuje vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách alebo ak v predloženej projektovej dokumentácii nie je zakreslený priebeh vedení a rádiových trás (§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách), žiadame, aby stavebný úrad v súlade s ustanoveniami stavebného zákona konanie prerušil a vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov podaného návrhu.
Stavebník je ešte v čase začatia stavebných prác disponovať platným vyjadrením spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v mieste stavby.
V prípade, že v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je stavebník povinný:
a) zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do projektovej dokumentácie stavby, podľa ktorej sa budú stavebné práce realizovať,
b) dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s. stanoví pre ochranu svojich vedení a rádiových trás, najmä je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie vedení na povrchu terénu pred začatím stavebných prác a zachovanie značiek v teréne,
c) dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení,
d) opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak takúto preložku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 032016 zo dňa 29.12.2015.
 Stavebné bytové družstvo Šaľa stanovisko dňa 05.10.2015
V oblasti výstavby sa nenachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa.
K uskutočneniu stavby podľa predloženého projektu nemáme pripomienky.
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa  vyjadrenie zo dňa 30.09.2015
V danej lokalite sa nachádzajú káblové vedenia našej spoločnosti.
Pred začatím prác nás kontaktujte.
 MeT Šaľa, spol. s r.o. stanovisko dňa 16.09.2015 č. 452/2015/SZ
Na dotknutej parc. č. 2303/20 k.ú. Šaľa sa rozvody tepla nenachádzajú.
 MENERT-THERM, s.r.o. vyjadrenie dňa 19.09.2015 č. 73/2015
V lokalite, kde sa bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
Ďalšie podmienky:
 Dažďové vody zo strechy budú odvedené existujúcim strešným zvodom do verejnej kanalizácie.
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníkov, resp. na prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 5/2013 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 Ku kolaudácii stavby stavebníci predložia doklad o tom, ako naložili s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 Stavebníci sú povinní dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukážu pri kolaudácii stavby.
 Stavebníci ku kolaudácii predložia geometrický plán, potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania stavby na MsÚ Šaľa, Referát informatiky, doklad o vytýčení stavby a doklady o predpísaných skúškach.
13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
14. Stavebníci sú povinní oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
15. Stavebníci sú povinní stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.
16. Stavebníci sú povinní od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predložia stavebníci ku kolaudácii stavby.
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
18. Stavebníci všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená sú povinní plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní boli vznesené námietky účastníka konania, vlastníka susednej nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 859 kat. úz. Šaľa, nebytového priestoru vo vchode 17/52 p. Sylvie Kleštincovej, trvale bytom Ul. Štúrova č. 32, 927 01 Šaľa, ktorá požaduje, aby ani v budúcnosti nebolo realizované presklenie z juhovýchodnej strany prístavby a bol dodržaný predložený projekt, a aby lexanová markíza neprečnievala na juhovýchodnú stranu – teda nad priestor jej vchodu nakoľko v budúcnosti má záujem o vytvorenie zádveria a prístavbu.
Stavebník sa s námietkami stotožnil súhlasom do zápisnice.
Námietkam sa vyhovuje.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

Odôvodnenie:
Dňa 02.11.2015 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Nakoľko predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a stavebné konanie prerušil dňa 02.12.2015 pod spis. č. 05242/2015/SU/04716.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 26.01.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

V konaní boli vznesené námietky účastníka konania, o ktorých bol stavebný úrad podľa § 66 ods 1 stavebného zákona povinný rozhodnúť. Vlastníčka susednej nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 859 kat. úz. Šaľa, nebytového priestoru vo vchode 17/52 p. Sylvia Kleštincová, trvale bytom Ul. Štúrova č. 32, 927 01 Šaľa požaduje, aby ani v budúcnosti nebolo realizované presklenie z juhovýchodnej strany prístavby a bol dodržaný predložený projekt, a aby lexanová markíza neprečnievala na juhovýchodnú stranu – teda nad priestor jej vchodu nakoľko v budúcnosti má záujem o vytvorenie zádveria a prístavbu.
V projektovej dokumentácii výkres č. A4, pôdorys 1. NP – nový stav presklenie juhovýchodnej strany prístavby nerieši, tak isto prestrešenie lexanovou markízou je riešené len nad navrhovaným vchodom do prevádzky, čo je citované aj vo výroku rozhodnutia, a tým sa pripomienkam vyhovuje.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a  62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
· Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 09.10.2015                      
· č. OU-SA-OSZP-2015/006003-2
· MsÚ v Šali, Oddelenie stratégie a komunálnych činností stanovisko dňa 04.09.2015                                č. 03641/2015/OSaKČ/03929
· Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta vyjadrenie dňa 14.10.2015                          č. 54467/2015/42
· SPP-distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 20.10.2015 č. 2241_NEPLYN
· Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 23.09.2015 č. CD60008/2015
· Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 15.09.2015 č. 6611520399
· Stavebné bytové družstvo Šaľa stanovisko zo dňa 05.10.2015
· DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa  vyjadrenie zo dňa 30.09.2015
· MeT Šaľa, spol. s r.o. stanovisko zo dňa 16.09.2015 č. 452/2015/SZ
· MENERT-THERM, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 19.09.2015 č. 73/2015

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 11.11.2015.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 11.11.2015.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. DATACUBE, s.r.o., Abrahám 187, 925 45 Abrahám
2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 861/2, 861/8, 861/9, 861/10, 861/11, 2303/20, 860/17, 860/15, 860/9, 860/10 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 Ladislav Smatana, Cabaj 191, 951 17 Cabaj - Čápor
 Helena Smatanová, Cabaj 191, 951 17 Cabaj - Čápor
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa
 Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. A. Moyzesa č 1093, 925 72 Selice
3. Bytový dom  súp. č. 4, na Ul. Hlavná, na pozemkoch register "C" parc. č.  859 kat. územie Šaľa
4. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
11. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
13. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
14. DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
15. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
18. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

1. DATACUBE, s.r.o., Abrahám 187, 925 45 Abrahám
-       k spisu