Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.05.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 02.05.2016 - 11:46  //  zobrazené: 4566

Stavebné povolenie - Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa

STAVEBNÉ POVOLENIE

Dňa 21.10.2015 podala spoločnosť DTN, s.r.o., IČO: 36 544 329, so sídlom Ul. P. Pázmanya         č. 49/3, 927 01 Šaľa (ďalej len "stavebník"), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa,

v rozsahu:
SO 201  Miestne komunikácie
SO 202  Rozšírenie účelovej cesty

(ďalej len "stavba") na pozemkoch parc. č. C-KN 5019/3, 5019/18, 5019/19, 5019/5 kat. územie Šaľa a  parc. č. E-KN 1764/4 v katastrálnom území Šaľa.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 dňa 13.08.2012, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa   § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

 

Stavba

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa,

v rozsahu:
SO 201  Miestne komunikácie
. Vybudovanie nových miestnych obslužných komunikácií (komunikácia B-D),
. Komunikácia B tvorí predĺženie miestnej komunikácie Murgašovej ulice a má dĺžku 0,059522 km, s odvodnením do kanalizačnej siete.
. Komunikácia C tvorí slepú ulicu, ktorá sprístupňuje 4 parcely s celkovou dĺžkou 0,054281 km, bez chodníka s odvodnením do obojstranných zelených pásov. Na konci komunikácie sa nachádza aj obratisko.
. Komunikácia D tvorí predĺženie miestnej komunikácie Ul. Bilická a má dĺžku 0,051360 km,
. Tieto komunikácie budú ako miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, v kategórii MO7/40.
. Pozdĺž komunikácie C bude obojstrannými chodníkmi šírky 2,00m (1,5m pozdĺž komunikácie B oddelený od MK zeleným pásom šírky 0,85m), pozdĺž komunikácie B a D (oddelený od MK zeleným pásom šírky 0,74m) budú jednostranné chodníky na strane plánovanej zástavby šírky 2,00m. Chodník pozdĺž komunikácie A je posunutý až k okraju plánovaných pozemkov šírky 2,00m. Chodníky sú riešené bezbariérovo.
. Priečny sklon komunikácií strechovitý s hodnotou 2% (2,5%). Priečny sklon zemnej pláne s hodnotou 3%.
. Komunikácie B–D budú odvodnené priečnym a pozdĺžnym sklonom k bodovým odvodňovačom do uličných vpustí. Chodníky pozdĺž komunikácie A, B a D budú odvodňované do zeleného pásu.
. AC - Konštrukčná skladba navrhovaných komunikácií:
. Vozovka je navrhnutá pre dopravné zaťaženie tr. VI. A pre modul pružnosti En,s= 45MPa
- Asfaltový betón strednozrnný – Aco11-50/70-II, 40 mm
- Asfaltový spojovací postrek – PS,A, 0,6 kg/m2
- Asfaltový betón hrubozrnný – ACL-16-50/70-II, 50 mm
- Asfaltový infiltračný postrek – PS,I, 0,6 kg/m2
- Štrkodrvina – ŠD,31,5Gc, 160 mm
- Štrkodrvina – ŠD,63Gp, min. 200 mm
 Spolu: min. 450 mm

. DL1 – Chodník pre peších / vjazd na pozemok – dláždený
. Vozovka je navrhnutá pre dopravné zaťaženie tr. VI a pre modul pružnosti En,s= 30 MPa
- Bet=onová zámková dlažba – DL, 60mm
- Dlažbové lôžko fr. 4-8 – ŠD,8Gc, 40 mm
- Štrkopiesok – ŠD,Cdekl.Ge, 200 mm
 Spolu: 300 mm.

SO 202  Rozšírenie účelovej cesty
. Úprava a rozšírenie existujúcej účelovej cesty (komunikácia A) a bude tvoriť vzájomné prepojenie komunikácií B,C a D,
. Úprava existujúcej cesty na dĺžke 344,073m (od komunikácie B po D).
. Priečny sklon komunikácií strechovitý s hodnotou 2,5%. Priečny sklon zemnej pláne s hodnotou 3%.
. Odvodnenie komunikácie A bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym spádom do priľahlých cestných priekop.
. Funkčná trieda komunikácie bude C3 ako miestna obslužná komunikácia, v kategórii MOK 7,5/40.
. Jestvujúca cesta od prepojenia trasy D po  štátnu cestu I/75 nie je predmetom prvej etapy výstavby,

stavba na pozemkoch parc. č. C-KN 5019/3, 5019/18, 5019/19, 5019/5 kat. územie Šaľa a          parc. č. E-KN 1764/4 v katastrálnom území Šaľa, druh pozemkov zastavané plochy a nádvorie a ostatné plochy mimo zastavaného územia mesta Šaľa, ku ktorému má stavebník vlastnícke a iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona, za účelom vybudovania nových miestnych komunikácií a komunikácií pre peších s napojením na jestvujúcu komunikačnú sieť, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Projektovú dokumentáciu vypracoval  Ing. Pavol Sebök, PAULOS-DLS, Ul. Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajskí Streda – Malé Blahovo, číslo osvedčenia 4797 *A2.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 dňa 13.08.2012.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  ktorá  je  súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné  technické normy.

6. Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním.
Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa ust. § 62  ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť jeho názov a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.

8. Pripojenie na inžinierske siete:
   stavba nie je napojená na inžinierske siete.

9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízií s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Súhlasí s vydaním stavebného povolenia a ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť schválenú projektovú dokumentáciu zo dňa 18.12.2013.
 Stanovisko č. ORHZ – NR1-1178/2013 zo dňa 18.12.2013.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre.
 Na predmetnej stavbe je potrebné vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad v Nitre o záchrannom archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 37 ods. 3 a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona.
 záväzné stanovisko č. KPUNR-2013/20239-2/82580/Pat zo dňa 02.12.2013.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 17590/2013/26 zo dňa 22.05.2013.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 V záujmovom území sa PZ v správe SPP-distribúcia,a.s. nachádzajú a ich poloha je zakreslená iba informatívne.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. PL/1954/DPPRnr/2013 zo dňa 07.05.2013.    

Slovak Telekom, a. s. Bratislava
 V definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 13-50764914-SA zo dňa 12.12.2013.

Hydromeliorácie, štátny podnik
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 3310-2/120/2013 zo dňa 18.12.2013 a zmluvy č. HM/006-2016/110 zo dňa 01.03.2016.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Investor požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-024/2015 zo dňa 30.04.2015.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie Šaľa
 Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby boli dodržané ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.
 vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2013/00298-2 zo dňa 11.12.2013.

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
 dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 00857/2015/OSaKČ/1574 z dňa 11.03.2015.

Ďalšie podmienky:
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 5/2013 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 Stavebník ku kolaudácii predloží potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania na MsÚ Šaľa, referát informatiky.
 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácií stavby. 

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “ Stavba povolená “.

12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel. Ku kolaudácii  stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácií stavby.

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len
       na základe kolaudačného rozhodnutia.

16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie  stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne  právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Odôvodnenie:

Dňa 21.10.2015 podala spoločnosť DTN, s.r.o.,  IČO: 36 544 329, so sídlom Ul. P. Pázmanya         č. 49/3, 927 01 Šaľa (ďalej len "stavebník"), žiadosť žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa, v rozsahu: SO 201  Miestne komunikácie SO 202  Rozšírenie účelovej cesty (ďalej len "stavba") na pozemkoch parc. č. C-KN 5019/3, 5019/18, 5019/19, 5019/5 kat. územie Šaľa a  parc. č. E-KN 1764/4 v katastrálnom území Šaľa.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 dňa 13.08.2012, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.

Dňa 29.03.2016 stavebný úrad  oznámil začatie stavebného  konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 odst.4 stavebného zákona.

Dňa 18. 04. 2016 bolo uskutočnené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, pri ktorom  bola daná možnosť účastníkom konania nahliadnuť do dokumentácie povoľovanej stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených  v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o uhradení správneho poplatku podľa položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný  úrad Šala, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.
Vyvesenie rozhodnutia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.


Vyvesené dňa:    ..........................................                  Zvesené dňa:  .......................................


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
Príloha pre stavebníka:
· Overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 4115, 4241, 5019/20, 5019/21, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/27, 5019/29, 5019/31, 5019/33, 5019/35, 5019/38, 5019/39, 5019/37, 5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/45, 5019/47, 5019/49, 5019/51, 5019/54, 5019/53, 5019/55 a na pozemkoch register "E" KN par. č. 1673/2, 1575/2, 1675/4, 1725, 1576/1, 1576/2, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1819/3 v kat. území Šaľa a stavieb na nich:
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 Aurélia Rýšová, Ul. Wilsonova č. 2738/5, 811 07 Bratislava
 Ing. Július Hučko, Ul. Račianska č. 1508/23, 831 02 Bratislava
 MVDr. Karol Alföldi, Ul. Kráľovská č. 20, 927 01 Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova č. 121/2, 927 14 Šaľa
 Ing. Július Belovič, Ul. Jánošíkova 1362/25,  927 01 Šaľa
 Mária Suchánková, Ul. Sládkovičova č. 1249/12,  927 01 Šaľa
 Tibor Belovič, Ul. Jánošíkova č. 1363/23, 927 01 Šaľa
 Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

3. Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS, Ul. Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo
4. STAVSPOL projekt s.r.o., Ing. Arch. Radovan Vranka, Ul. Štúrova 34/879, 927 01 Šaľa

dotknutým orgánom jednotlivo 
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 11
7. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Mestský úrad v Šali - referát dopravy a technických činností
13. Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
14. Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia
na vedomie
DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
- k spisu