Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.07.2020 - 13:59  //  aktualizácia: 30.07.2020 - 14:00  //  zobrazené: 367

Stavebné úpravy bytu č. 7 v bytovom dome súp. č. 1024

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Nikoleta Krokavecová, bytom ul. Okružná č. 12, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") podala dňa 15.07.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu:

 

Stavebné úpravy bytu č. 7 v bytovom dome súp. č. 1024

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 2746, 2747, 2748, 2749, 2750 a 2751 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • vybúranie otvoru v nosnej stene medzi miestnosťami izba a detská izba, šírka 900 mm a výška 2000 mm,

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Nikoleta Krokavecová, Okružná č. 12, 927 01 Šaľa
  2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Okružná súp. č. 1024 na pozemku register "C" parc. č.  2746, 2747, 2748, 2749, 2750 a 2751 kat. územie Šaľa      
  3. Ing. András Baranyay, Nová č. 1407, 925 82 Tešedíkovo
  4. STAGA – MG, s.r.o., gen. L. Svobodu č. 1936/13, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie

  1. Nikoleta Krokavecová, Okružná č. 12, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016