Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.07.2020 - 13:53  //  aktualizácia: 23.07.2020 - 13:54  //  zobrazené: 353

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty na Ul. Letnej č. 569/1,3,5 v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 06.05.2020 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 569/1,3,5 na ul. Letnej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Letná 569“, IČO: 3785633, zastúpení Helenou Budayovou, predsedkyňou spoločenstva

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a   § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ )  a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty

na Ul. Letnej č. 569/1,3,5 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 960/4 v katastrálnom území Šaľa.

Na kolaudovanú stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 19.08.2019 pod č. sp. 16137/2019/SU/3226, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019.

 

Stavba obsahuje:

 • výmena 3 ks výťahov a úprava existujúcich výťahových šácht,
 • napojenie výťahu na existujúce elektrické rozvody bytového domu,
 • osobný výťah, typ zariadenia – BOV 450p – zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. c1/,

nosnosť: 450 kg, menovitá rýchlosť: 1,0m/s,

zdvih: 21 m; počet staníc/nástupíšť: 8/8.

 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.

 Vlastníci stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) sú povinní udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť (§ 86 ods. 1 stavebného zákona).

Pri kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.

Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 06.05.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na kolaudovanú stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 19.08.2019 pod č. sp. 16137/2019/SU/3226, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 22.06.2020 o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

Inšpektorát práce – stanovisko č. IPNR/IPNR-BOZPII./BEZ/2020/4512 INA-31-52-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 25.06.2020.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. Letnej č. 569/1,3,5.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62a písm. c) ods. 2  vo výške 50 € bol zaplatený dňa 07.05.2020.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Letnej súp. č. 569 na pozemku register "C" parc. č. 960/4 kat. územie Šaľa      

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

ostatní:

 1. tamaskovic.sk, Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa
 2. VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o., Beckovská č. 8, 821 04 Bratislava
 3. REVEZ, s.r.o., Párovská 42, 949 01 Nitra

na vedomie

 1. SVB a NP Letná 569, Helena Budayová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016