Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 24.05.2016 - 08:10  //  aktualizácia: 24.05.2016 - 08:13  //  zobrazené: 1661

Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016.

Príspevky majú súvisieť s uskutočnenou pomocou z prostriedkov Európskej únie. Úlohou autorov je audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch. Cieľom súťaže je aj podporiť tvorivosť a originalitu mladých ľudí, vytvoriť pre nich možnosť na prezentáciu svojich schopností, talentu, ale aj mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú alebo študujú

V roku 2016 sa súťaží v dvoch kategóriách:

Kategória VIDEOSPOT
Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 30 sekúnd alebo séria troch spotov.

Kategória VIDEOREPORTÁŽ
Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jednu originálnu audiovizuálnu reportáž.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 90 sekúnd
Slovenská inovačná a energetická agentúra sa v minulom programovom období podielala na administrácii 35 výziev z Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorých bolo ukočených vyše 1500 projektov. Viac ako 250 z nich sa týkalo modernizácie verejného osvetlenia, vďaka ďalším sa napríklad vybudovali priemyselné parky a zmodernizovali centrá cestovného ruchu. Prehľad podporených projektov je k dispozícii na stránke SIEA tu. Ak vášmu mestu eurofondy pomohli a študenti o tom pripravia video, majú možnosť získať atraktívne ceny.
Víťazi v obidvoch kategóriách budú ocenení HD kamerou, vstupenkami na trojdňový festival NOVA ROCK 2016 v Rakúsku a vstupenkami na festival POHODA 2016. Práce budú hodnotené odbornou komisiou po 31. máji 2016. Najlepšie práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v termíne do 31. júna 2016. Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. mája 2016. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016, kategória VIDEOSPOT alebo kategória

VIDEOREPORTÁŽ.
Podrobnejšie informácie a štatút súťaže je k dispozícii na stránke Partnerskej dohody.