Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.09.2023 - 09:42  //  aktualizácia: 18.09.2023 - 09:42  //  zobrazené: 547

Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č. 8 - informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene strategického dokumentu

„Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č. 8“

 

Celý dokument je zverejnený na web stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemný-plan-mesta-sala-zmeny-doplnky-c-8-zmena-pre-lokalitu-c-1-hetmen

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

                

                                                                                                    Ing. Jana Nitrayová v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     prednostka

                                                                                       Mestského úradu v Šali