Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.12.2022 - 12:26  //  aktualizácia: 07.12.2022 - 12:27  //  zobrazené: 1019

Územný plán obce Žihárec - Zmeny a doplnky č. 1

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Žihárec - Zmeny a doplnky č. 1“

 

Celý dokument je zverejnený na web stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ziharec-zmeny-doplnky-c- 1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

                

Mgr. Jozef  Belický  v.r

                          primátor