Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2016 - 08:21  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:22  //  zobrazené: 1733

Verejná vyhláška DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj NNK

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
v zastúpení Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 25.05.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK

na pozemkoch v kat. území Šaľa.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba v rozsahu:
SO 01 – 1kV káblová prípojka
 Z jestvujúcej distribučnej transformačnej stanice TS č. 0834-001, sa vybuduje podzemná káblová prípojka typu NAYY-J 4x240 mm2, ktorá bude ukončená v novej  rozpojovacej skrini na pozemku žiadateľa.
 Z rozpojovacej skrine pokračuje 1kV podzemným káblovým vedením typ NAYY-J 4x240 mm2 do jestvujúcej rozpojovacej skrine SR č. 140203.
 Celková dĺžka navrhovanej trasy  zemných NN vedení bude 635m.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na utorok  19. 07. 2016 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Príloha:
 situácia 1:1000

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN 1678/4, 1678/5, 1678/3, 2056/1, 2077/4, 2056/2 a pozemkov register "E" KN 1319, 478/2, 389, 350,  358/1, 352 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 POSEIDON PROPERTY s.r.o., Ul. Trhová č. 54, 841 01 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
   
  dotknutým orgánom jednotlivo
3. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
6. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
8.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
13. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
18. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
20. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
21. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
23. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
24. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
25. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
26. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
27. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta


na vedomie
28. Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

Prílohy

Príloha

(pdf - 662.34 kB)