Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 26.03.2014 - 16:53  //  aktualizácia: 05.05.2014 - 08:17  //  zobrazené: 3158

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

číslo: 07/2014  |  dátum schválenia: 26.03.2014  |  dátum účinnosti: 01.05.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2014 – IX. dňa 10. apríla 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 16. apríla 2014

Účinnosť od 1. mája 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

 č. 7/2014

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb§ 1

Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť subjektov oprávnených na podnikanie na území mesta Šaľa.§ 2

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

(1)   V obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb sa určuje čas predaja a prevádzky denne v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod.

(2)   Neobmedzený čas predaja a prevádzky sa určuje v obchodných prevádzkach
a v prevádzkach služieb:

a)      poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,

b)      s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,

c)      s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket
a hypermarket,

d)     s predajom tovaru účelovo určeným ako nočné maloobchodné predajne potravín
a rozličného tovaru (večierky),

e)      s predajom liekov (lekárne),

f)       s predajom periodickej a neperiodickej tlače.

(3)   V prevádzkach:

a)      s pohostinskou činnosťou,

b)      s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

c)      v ktorých sa organizujú verejné kultúrne podujatia,

d)     kasín a herní,

ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, sa určuje čas predaja a prevádzky časom v rozpätí od  06.00 hod. do 22.00 hod.

(4)   V prevádzkach:

a)      s pohostinskou činnosťou,

b)      s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

c)      v ktorých sa organizujú verejné kultúrne podujatia,

neuvedených v bode (3) sa určuje čas predaja a prevádzky časom v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom v rozpätí od 06.00 hod. do  24.00 hod. a v dňoch predchádzajúcich dňom pracovného voľna v rozpätí od 06.00 do 02.00 hod.

(5)   V prevádzkach kasín a herní neuvedených v bode (3) sa určuje čas predaja a prevádzky časom v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom v rozpätí od 08.00 hod. do 02.00 hod. a v dňoch predchádzajúcich dňom pracovného voľna v rozpätí od 08.00 do 04.00 hod.

(6)   V prípade prevádzok uvedených v bode (3) sa určuje čas predaja a prevádzky letných terás a sezónnych posedení časom v rozpätí od 08.00 hod. do 22.00 hod.
V prípade prevádzok uvedených v bode (4) a (5) sa určuje čas predaja a prevádzky letných terás a sezónnych posedení  časom v rozpätí  od 08.00 hod. do 23.00 hod.


§ 3

Kontrola dodržiavania nariadenia


Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci mestskej polície a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta.§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2013 zo dňa 2. júla 2013
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.


§ 5
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy