Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.12.2020 - 10:03  //  aktualizácia: 20.12.2020 - 10:03  //  zobrazené: 562

VV - Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika, na Ul. M.R.Štefánika v Močenku

Vec

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a o nariadenie ústneho pojednávania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 16.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika,

na Ul. M.R.Štefánika v Močenku

v rozsahu:

SO 01 Bytový dom

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

      02.1 Komunikácie a spevnené plochy

      02.2 Dažďová kanalizácia spevnených plôch

      02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

(ďalej len „stavba“) v obci Močenok na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši výstavbu bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Hlavný vstup do navrhovaného bytového domu sa nachádza na juhozápadnej strane objektu. Hlavný vstup je napojený na hlavnú chodbu a schodisko. Všetky byty sú prístupné so spoločného schodiskového priestoru. Na každom podlaží sú k dispozícii 4 bytové jednotky. Jedná sa o dva jednoizbové  a 14 dvojizbových bytových jednotiek. Na 1. NP sú navrhnuté dva skladové priestory, ktoré slúžia pre celý objekt. 2.NP, 3.NP a 4.NP sú totožné. V rámci pozemku sú navrhnuté pešie komunikácie a parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá (18 parkovacích miest – z toho 1 parkovacie státie je vyhradené pre imobilných).

 

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne

 

n a r i a ď u j e

 

za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

na deň 19.01.2021 o  10.00 h

 

so stretnutím v Obecnom úrade  Močenok, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, v zasadacej miestnosti na II. nadzemnom podlaží.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. V odvolacom konaní sa podľa § 42 ods. 5 neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska mín sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa - www.sala.sk a obce Močenok – www.mocenok.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Príloha: situácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
 2. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ 113/26, 113/4, 95/6, 95/5, 90/1, 81/14, 81/15, 95/8, 95/9, 95/3, 95/4, 113/28, 113/53, 113/52, 113/51, 113/50, 113/45 kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 89/6, 89/5, 89/4, 90,  kat. územie Močenok

 • Vörös Marián, M.R.Štefánika 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Vörösová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Ing. Beáta Gierová, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Alžbeta Packová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Pavel Hvizd, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • PaedDr. Roman Urbánik, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Mgr. Renáta Urbániková, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Miroslav Machádlik, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ingrid Macháliková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Štefan Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jozef Gombáš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Beáta Gombášová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Miloš Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Stanislav Suchý, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ing. Mária Suchá, Ľ. Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok
 • Gabriel Lenčéš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Marta Lenčéšová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Soňa Buzmová Hanáková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jaroslav Szöllösy, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Szöllösyová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Alena Šuhajdová, M.R.Štefánik č. 470/1, 951 31 Močenok
 • MOLNAROVA VIERA
 • Molnár Štefan, Hliny č. 1410/2, 017 07 považská Bystrica
 • Zuzana Zálešáková, Sv. Gorazda č. 557/63, 951 31 Močenok
 • Veronika Pospiechová, Hrašné č. 24, 916 14 Hrašné
 • Jozef Uher, Sv. Gorazda č. 536/41, 951 31 Močenok
 • Paulína Mikušová, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Ján Mikuš, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Štefan Kováč (SPF)
 • Katarína Kováčová (SPF)
 • Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok
 • Štefan Szöllösy, č. 88, Hviezdoslavov
 • Jozef Szöllösy, Kláštorská č. 302/83, 94901 Nitra
 • Helena Lenčéšová, č. 70, 951 31 Močenok
 • Emil Straňák, č. 899, 951 17 Cabaj-Čápor
 • Juliana Szöllösyová (SPF)
 • Vilma Szöllösyová
 • Veronika Szöllösyová
 • Štefan Lovás, Topoľová č. 69, 951 32 Horná Kráľová
 • Jana Benczová, Čingov č. 860/89, 951 31 Močenok
 • Jozef Szabo, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Monika Szabová, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Pavel Lenčéš, č. 398, 951 31 Močenok
 • Mária Valíková, Jurkovičova č. 386/5, 949 01 Nitra
 • Margita Blehová, Levárska č. 9, 841 04 Bratislava
 • Štefánia Lenická, č. 1374, 951 31 Močenok
 • Aurélia Karlubíková, č. 1255, 951 31 Močenok
 • Titus Straňák (SPF)
 • Albert Straňák (SPF)
 • Anna Danišová, č. 1692/11, 951 31 Močenok
 • Rudolf Straňák, č. 1827/20, Veľký Meder
 • Mária Švihelová, Chalupkova č. 363/24, Nitra
 • Helena Bednárová, Vavilovova č. 4, Bratislava
 • Magdaléna Syslová, Družstevná č. 1504/11, 951 31 Močenok
 • Blažena Straňáková, Dolná č. 8, Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 8. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 13. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 14. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

 

ostatní

 1. Ing. arch. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

 

na vedomie

 1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Jana Nitrayová

                                                                             prednostka

                                                                               Mestského úradu v Šali

                                                                                  na základe Poverenia zo dňa 10. 12. 2020

 

Prílohy