Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.08.2016 - 09:57  //  aktualizácia: 11.08.2016 - 09:57  //  zobrazené: 1428

VV - DataCube, s.r.o., IČO: 35 873 779, so sídlom Abrahám 187, 925 45 Abrahám

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 06.06.2016 podala spoločnosť

 DataCube, s.r.o., IČO: 35 873 779, so sídlom Abrahám 187, 925 45 Abrahám

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

Bytový dom súp. č. 4  - prístavba vstupu ku kníhkupectvu na Ul. Hlavnej v Šali,

 

na pozemku register "C" parc. č. 2303/28 v katastrálnom území Šaľa, na účely zariadenia obchodu. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie rozšírených priestorov nebytového priestoru užívaného ako zariadenie obchodu.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestským úradom v Šali pod                                          č. 05696/2015/SU/04716 zo dňa 26.02.2016, s právoplatnosťou zo dňa 27.03.2016.

 

Stavba obsahuje:

 • prístavba jednopodlažného, nepodpivničeného objektu s plochou strechou,

 • v prístavbe sa vytvoril priestor skladu a zádveria.

   

  Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 • Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN.

 • Pri každej zmene technológií s vplyvom na množstvo a zloženie emisií stavebník požiada o súhlas orgán ochrany ovzdušia.

 • Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 • Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.

 • Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

   

  Pri miestom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli zistené na stavbe drobné nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách (podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona):

 • V termíne do 15.08.2016 stavebník zabezpečí odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. OBOZP/KON/2016/1822 zo dňa 20.07.2016 a ich splnenie oznámi na príslušný Inšpektorát práce a príslušný stavebný úrad.

   

  Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba nie je zrealizovaná v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby došlo k drobným odchýlkam oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré sa týkali: nebol zrealizovaný svetlovod v miestnosti sklad, nebol použitý fasádny obklad z alucobondu a namiesto hliníkových výplní otvorov sa osadili plastové. Tieto zmeny – drobné odchýlky nevyžadujú konanie o zmene stavby a sú zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

  V kolaudačnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené.

  Odôvodnenie:

  Dňa 06.06.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: Bytový dom súp. č. 4  - prístavba vstupu ku kníhkupectvu na Ul. Hlavnej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2303/28 v katastrálnom území Šaľa, na účely rozšírenia priestorov zariadenia obchodu.

  Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestským úradom v Šali pod                                          č. 05696/2015/SU/04716 zo dňa 26.02.2016, s právoplatnosťou zo dňa 27.03.2016.

  Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní vypracoval Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. A. Moyzesa č 1093, 925 72 Selice.

  Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 14.07.2016, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

  Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

  Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba nie je zrealizovaná v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby došlo k drobným odchýlkam oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré sa týkali: nebol zrealizovaný svetlovod v miestnosti sklad, nebol použitý fasádny obklad z alucobondu a namiesto hliníkových výplní otvorov sa osadili plastové.

  Drobné odchýlky sa môžu povoliť v rámci kolaudácie podľa ustanovenia § 82 ods. 4 stavebného zákona tým, že ich stavebný úrad zoberie na vedomie a vyznačia sa v projektovej dokumentácii. Charakter zistených odchýlok od overenej dokumentácie posudzuje stavebný úrad v rámci správnej úvahy. Stavebný úrad vyhodnotil, že zmeny stavby oproti overenej dokumentácii zistené v rámci kolaudačného konania na mieste stavby sú zmeny, ktoré sú len drobnými odchýlkami oproti overenej dokumentácii, najmä s poukazom na to, že nedošlo k zmene priestorovej polohy a objemových parametrov stavby, nedošlo k zmene charakteru stavby a účelového určenia a nedošlo k porušeniu príslušných predpisov z hľadiska naplnenia všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Ide o zmeny, ktoré sa svojim charakterom a rozsahom nemôžu dotknúť práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných pozemkov a stavieb. Tieto zmeny – drobné odchýlky nevyžadujú konanie o zmene stavby.

  Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

  Z hľadiska užívateľnosti stavby bolo v konaní na podklade dokladov predložených navrhovateľom preukázané, že stavba je spôsobilá riadneho a bezpečného užívania. Stavba je zrealizovaná tak, že počas jej užívania bude vyhovovať základným požiadavkám podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, čo bolo dosvedčené správami o vykonaných skúškach, osvedčeniami o použitých materiáloch, stavebných výrobkoch, postupe prác. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. V konaní boli predložené: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, predloženie dokladov o uložení odpadu zo stavby (vážne lístky), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov podľa § 43f stavebného zákona, licencie a oprávnenia, revízne správy, stavebný denník.

  Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorát práce v Nitre, záväzné stanovisko č. OBOZP/KON/2016/1822 zo dňa 20.07.2016.

  Podklady k vydaniu rozhodnutia boli naposledy doplnené dňa 20.07.2016 o záväzné stanovisko Inšpektorát práce v Nitre.

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská zahrnul do podmienok rozhodnutia. S poukazom na uvedené skutočnosti stavebný úrad po preskúmaní a vyhodnotení skutkových a právnych okolností danej veci konštatuje, že stavba bola zrealizovaná s drobnými odchýlkami oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je spôsobilá na riadne a bezpečné užívanie, v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Zistené drobné odchýlky nebránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia sú zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

  Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

   

  Upozornenie:

  S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

   

  Poučenie o odvolaní:

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

  Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62a písm. g)  vo výške 60.00 € bol zaplatený dňa 06.06.2016.

   

 • Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

   

   

   

   

   

  Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Doručí sa:

  účastníkom konania verejnou vyhláškou

 • DATACUBE, s.r.o., Abrahám 187, 925 45 Abrahám

 • Vlastníci pozemkov

 • Ladislav Smatana, Cabaj 191, 951 17 Cabaj - Čápor

 • Helena Smatanová, Cabaj 191, 951 17 Cabaj - Čápor

 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15Šaľa

 • Bytový domsúp. č. 4, na Ul. Hlavná, na pozemkoch

 • Bautech Šaľa s.r.o., Ul. Štúrova č. 34, 927 01 Šaľa

 • Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. A. Moyzesa č 1093, 925 72 Selice

   

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

   

  dotknutým orgánom jednotlivo

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01Šaľa

 • OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11Nitra

 • Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38Nitra

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63Nitra

   

  na vedomie

 • DATACUBE, s.r.o., Abrahám 187, 925 45 Abrahám

 • k spisu

   

   

   

   

   

   

                                                                                                         Mgr. Jozef Belický
                                                                                                            primátor mesta