Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.08.2023 - 11:15  //  aktualizácia: 01.08.2023 - 11:16  //  zobrazené: 799

VV - Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

Mesto Šaľa v spolupráci s navrhovateľom   Duslo, a.s., administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,  podľa   § 34 ods. 2, 3 a  5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

p o z ý v a verejnosť mesta Šaľa 

na     verejné     prerokovanie

správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti  „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“   na životné prostredie.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

17. augusta 2023 o 16,00 hod.

v kongresovej sále na prízemí  Mestského úradu v Šali.

Správa o hodnotení je verejnosti prístupná na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením  COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa § 5 ods. 4 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2011 Z. z. 

                                                                                                                 Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                        primátor