Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2016 - 12:14  //  aktualizácia: 06.11.2016 - 12:14  //  zobrazené: 1726

VV - IBV Šaľa - Dostihová dráha -- časť Chodník

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 30.9.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

 

IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

časť  SO – 03 Chodník

- napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

 

v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1421/831, 1435/103, 1435/2003, 1472/100 a 1477/200 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

časť  SO – 03 Chodník - napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

Predmetom územného konania je povolenie umiestnenia chodníka za účelom spojenia pešej trasy lokality IBV Šaľa (individuálna bytová výstavba) - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa v severnej časti územia.

 • Navrhovaný chodník bude umiestnený pozdĺž telesa ochrannej hrádze Váhu, popri jestvujúcej asfaltovej spevnenej ploche, v priestore od Zimného štadióna s napojením na jestvujúci chodník, až po hrádzový prechod, kde sa napojí na navrhovaný prístupový chodník k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha.

 • Existujúca spevnená plocha slúži na obsluhu záhradkárskej osady Šaľa – Váh I. a na obsluhu hrádzového priestoru, pred obslužný objekt zimného štadiónu bude umiestnená dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou tabuľou - Mimo dopravnej obsluhy.

 • Navrhovaný chodník bude s betónovým povrchom (cementobetónová doska hrúbky 180mm) a so šírkou 1,5m.

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  29. 11. 2016 (utorok) o 10.00 hodine

   

  so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň tejto lehoty.

 

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

 2. Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

 3. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

dotknuté pozemky:

register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1421/831, 1435/103, 1435/203, 1472/100 a 1477/200,

susedné pozemky:

register "C" parc. č. 2515, 2516, 2517, 2518, 2522/3, 2522/6, 2522/7, 2522/10, 2522/11, 2522/14, 2522/15, 2522/20, 2522/25, 2522/85, 2522/89, 2522/90, 2529/6, 2813,

 • Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava

 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č. 8,

  969 01 Banská Štiavnica

 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

  Dolná č. 16, 927 01 Šaľa

 • Andrea Hlavatá, Čsľ. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa

 • Marián Eiselle, Hlavná č. 12/47, 927 01 Šaľa

 • Ing. Dušana Molotová, Hurbanova č. 910/18, 927 01 Šaľa

 • Drahomír Ollári, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa

 • Katarína Olláriová, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa

 • Magdaléna Lénartová, Okružná č. 1025/22, 927 01 Šaľa

 • Mgr. Radka Putzová, Nešporova č. 1007/9, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 2. RÚ VZ v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra

 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 4. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa

 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

 11. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

 12. MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

 13. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

 14. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 15. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava

 16. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

 17. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

 18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 19. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 21. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 22. MsÚ v Šali, referát investičných činností

   

  na vedomie

 23. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

  ostatní:

 24. Ing. Jozef Draškovič, Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

k spisu