Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.04.2023 - 12:45  //  aktualizácia: 03.04.2023 - 12:46  //  zobrazené: 701

VV - Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

„Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3 ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivej-redukcie-na-mocovine-3

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných  dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

Mgr. Jozef Belický, v.r.
primátor