Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2016 - 09:14  //  aktualizácia: 22.04.2016 - 09:19  //  zobrazené: 6029

VV - Obchodné centrum, na Ul. SNP v Šali

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

O ZASTAVENÍ  KONANIA

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 30 ods. 1 písm. b) Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

z a s t a v u j e

správne konanie, vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Obchodné centrum, na Ul. SNP v Šali,

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2331/1, 2332, 2333, 2336, 2337/1, 2337/4, 2337/5, 2338/2, 2338/3 a na pozemkoch  register "E" KN par. č. 97, 118, 122, 137, 138/1, 139/1 v kat. území Šaľa,

pre navrhovateľa:

spoločnosť KN CENTRUM, s.r.o. IČO: 47 939 427, so sídlom P. Pázmaňa č. 51, 927 01 Šaľa, (ďalej len "navrhovateľ").

Odôvodnenie:

Dňa 18.02.2015 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Obchodné centrum, na Ul. SNP v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2331/1, 2332, 2333, 2336, 2337/1, 2337/4, 2337/5, 2338/2, 2338/3 a na pozemkoch  register "E" KN par. č. 97, 118, 122, 137, 138/1, 139/1, v kat. území Šaľa.

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán, rozhodnutím pod č. OU-NR-OVBP2-2015/040963-002 zo dňa 01.12.2015 zrušil územné rozhodnutie  č. 02906/2015/SU/01309 zo dňa 19.08.2015 vydané Mestom Šaľa  na uvedenú stavbu a vec vrátil na nové konanie.

Podaním zo dňa  11.04.2016 navrhovateľ vzal svoj návrh späť.

Podľa § 35 ods. 4 stavebného zákona, správny orgán konanie zastaví ak: “navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.”

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Doručí sa:

navrhovateľ

 1. KN CENTRUM, s.r.o., Ul. P. Pázmáňa č. 51, 927 01 Šaľa

   

  na vedomie účastníkom konania verejnou vyhláškou

 2. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06Bratislava 1

 3. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 2331/1, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337/1, 2337/4, 2337/5, 2338/2, 2338/3, 2338/51, 2338/52 a na pozemkoch register "E" KN par. č. 97, 118, 122, 137, 138/1, 139/1, v kat. území Šaľa a stavieb na nich

 4. JOPI GROUP s. r.o., Ul. P. Pázmaňa 51, 927 01 Šaľa

 5. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

 6. Immo - Log - SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41A, 831 04Bratislava

 7. FORS TRADE, s.r.o., Ul. Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01Šaľa

 8. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice súp. č. 7, 927 15Šaľa

 9. AEQUITAS s.r.o., Ul. Dolná č. 19, 974 01 Banská Bystrica

 10. JUDr. Dag Klimčo, Dobrá č. 1377, 914 01 Trenčianska Teplá

 11. Bytový domsúp. č. 956, na Ul. SNP, na pozemkoch register "C" parc. č.2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759 kat. územie Šaľa - verejnou vyhláškou

        Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

        Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní k spisu