Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.01.2023 - 09:30  //  aktualizácia: 03.01.2023 - 09:31  //  zobrazené: 1001

VV - Polyfunkčný bytový dom City Park II

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

UPOVEDOMENIE O ZASLANÍ SPISOVÉHO MATERIÁLU

NA ODVOLACÍ ORGÁN

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Vás ako účastníkov konania upovedomuje, že odvolanie so spisovým materiálom č. 3130/2022 stavby „Polyfunkčný bytový dom City Park II“ na Ul. Feketeházyho v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2009/1, 2009/3 a 2091/25 v kat. území Šaľa,

pre stavebníka

KIARA s.r.o., Šafárikova ul. 429, 924 01 Galanta, IČO: 36 353 639

bol zaslaný na odvolací orgán - Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra, na preskúmanie v odvolacom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa pokladá posledný, 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Upovedomenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

  1. KIARA s.r.o., Šafárikova ul. 429, 924 01 Galanta
  2. Ing. arch. Imrich Pleidel, PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., SNP 17, 927 00 Šaľa
  3. Združenia domových samospráv (ZDS), so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava, podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  4. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2091/25, 2009/2, 2009/4, 2005/1, 2005/11, 2002, 2005/3, 1983/1, 1983/4, 1983/5 a  1983/14 v kat. území Šaľa a pozemkov register a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:
  • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  • Slavomír Prílepok, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
  • Vlastníci bytového domu súp. č. 828 na pozemku parc.č. 1983/4.
  • Vlastníci bytového domu súp. č. 829 na pozemku parc.č. 1983/5.

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie

  1. KIARA s.r.o., Šafárikova ul. 429, 924 01 Galanta – EP
  • k spisu

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy