Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.03.2021 - 13:57  //  aktualizácia: 12.03.2021 - 13:57  //  zobrazené: 357

VV - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami na Ul. Jesenského v Šali

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Tomáš Šíma, bytom Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 24.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami

na Ul. Jesenského v Šali

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1201 a 1202/1 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

Navrhovaná stavba – novostavba rodinného domu s tromi bytovými jednotkami vrátane napojenia na inžinierske siete a spevnené plochy v areáli stavby.

 

Parametre navrhovanej stavby:

I.NP dĺžka:  max. 33,20 m

I.NP šírka: max. 10,02 m

II. NP dĺžka: max. 26,26 m

II. NP šírka: max. 11,52 m

Výška: max. + 6,720 m

Úžitková plocha I. NP: 278,80 m2

Úžitková plocha II. NP: 66,52 m2

Zastavaná plocha: 329,90 m2

Obostavaný priestor: 1317,00 m3

Celková plocha pozemkov register "C" parc. č. 1201 a 1202/1 v kat. území Šaľa: 1071 m2

 

Stavba obsahuje:

 • Novostavba rodinného domu je navrhovaná ako nepodpivničená, čiastočne dvojpodlažná stavba zastrešená plochou strechou. Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna.
 • V rodinnom dome budú umiestnené tri bytové jednotky – jedna bytová jednotka na I. NP a dve bytové jednotky na II. NP,
 • murovaná konštrukcia stavby bude založená na betónových základových pásoch, stropná konštrukcia bude keramický stropný systém,
 • objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr. 200mm,
 • Napojenie objektu na inžinierske siete bude navrhovanou elektrickou 1kV prípojkou z      ul. Jesenského, existujúcou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou z ul. Jesenského,
 • Teplá voda pre potreby rodinného domu bude pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači samostatne pre každú bytovú jednotku,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku A bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 1.06 kúpeľňa, 
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku B bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 2.03 kúpeľňa,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku C bude elektrickým závesným ohrievačom umiestneným v miestnosti 2.13 kúpeľňa,
 • Odvodnenie objektu je navrhnuté vonkajšími odkvapovými žľabmi do vsakovacej studne cez dažďovú kanalizáciu,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu, parkovacie miesta v exteriéri.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

 

na 07.04. 2021 o 10.00 h

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o:

 • stanovisko MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  ((Mestský úrad Šaľa, klientské centrum, úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Tomáš Šíma, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa
 2. Žofia Szarková, Brezová 430/14, 927 01 Šaľa
 3. Szilárd Szarka, Vlčanská č.1, 927 01 Šaľa
 4. Zsolt Szarka, Budúcnosť 1346, 925 82 Tešedíkovo
 5. Ing. Beáta Bednárová, 925 03 Horné Saliby 1123
 6. Neznámym  vlastníkom pozemku parc. č. 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1204/1 kat. úz. Šaľa

dotknuté orgány

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra – EP
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra –EP
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa – EP
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava –EP
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa – EP
 7. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava – EP
 8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava –EP
 9. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností – EP
 10. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností – EP

 

ostatní

24.

 1.  

 

na vedomie

27.   Tomáš Šíma, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

 

 

                          Mgr. Eva Lukačovičová

                         vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

sima situacia

(pdf - 189.9 kB)