Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.12.2020 - 08:27  //  aktualizácia: 03.12.2020 - 08:28  //  zobrazené: 522

VV - SA-11 a SA-12 Rodinné domy

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa  § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.08.2020 podal

Ing. Tomáš Marek, Ul. Kukučínova 539/11, 927 01 Šaľa, v konaní zastúpený spoločnosťou PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551

 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

 

Rodinné domy

SA-11 a SA-12

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 5019/27, 5019/28 a 5019/78 v katastrálnom území Šaľa, (druh pozemkov ostatná plocha a záhrada), na účely bývania a garážovania motorových vozidiel tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba obsahuje:

SO 100 „SA-11“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený jednopodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 15,60m x 20,45m, na pozemkoch parc.č. 5019/27, 5019/28 a 5019/78 kat. územie Šaľa,
 • štvorizbový rodinný dom s príslušenstvom, so vstupom z čelnej strany objektu,  
 • súčasťou rodinného domu je garáž pre 2 osobné automobily,
 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vodovodnou, kanalizačnou, elektrickou a plynovou prípojkou z Ul. Sama Chalupku,
 • zdrojom tepla bude plynový kotol umiestnený v technickej miestnosti,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu a parkovacie miesta v exteriéri.

 

SO 200 „SA-12“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený dvojpodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 12,95m x 7,35m, na pozemku parc. č. 5019/28 kat. územie Šaľa,
 • Riešený objekt bude pozostávať z dvoch bytových jednotiek (byt A a byt B),

1. nadzemné podlažie (1.NP) bytová jednotka A /3 izbový byt,

2. nadzemné podlažie (2. NP) bytová jednotka B/ 3 izbový byt,

 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vodovodnou, kanalizačnou, elektrickou a plynovou prípojkou z Ul. Sama Chalupku,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku A bude plynový kotol umiestnený v miestnosti 1.04 kúpeľňa, 
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku B bude plynový kotol umiestnený v miestnosti 2.04 kúpeľňa, 
 • bytová jednotka B na 2. NP bude prístupná oceľovým exteriérovým schodiskom,

 

SO 300 Oplotenie

 • Oplotenie je z časti existujúce a z časti navrhované.
 • Navrhované oplotenie je v kombinácii plotových tvárnic do výšky 1,8m a systémového pletivového oplotenia.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 5019/27, 5019/28 a 5019/78 v katastrálnom území Šaľa tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:200, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb, ktorú vypracoval Ing. arch. Maroš Varga, autorizovaný stavebný inžinier 2055AA, M. Bela                č. 4752/50, 921 01 Piešťany.
 2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona.
 3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia, bleskozvod, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavby a tepelno-technické posúdenie stavby podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

 

SO 100 „SA-11“

odstupové vzdialenosti rodinného domu od hraníc susedných pozemkov a stavieb:

-  vzdialenosť rodinného domu od uličných pozemkov:

 od Ul. Sama Chalupku: 6,00 m,

-  vzdialenosť rodinného domu od hranice susedných pozemkov sa stanovuje :

 od susedného pozemku parc. č. 5019/25 m,

 od susedného pozemku parc. č. 5019/24 a 5019/74 m,

 od rodinného domu SO 200 „SA-12“ sa stanovujem, od oceľového schodiskana 3,15 m,

 

 Výška podlahy prízemia: ± 0,000 = + 0,150 m od upraveného terénu

 Výška RD: + 6,22 m

 Celková výmera pozemku: 1015 m2,

 Zastavaná plocha RD: 260,20 m2,

 Úžitková plocha: 199,63 m2,

 Spevnené plochy: 53,58 m2.

 

SO 200 „SA-12“

odstupové vzdialenosti rodinného domu od hraníc susedných pozemkov a stavieb:

 vzdialenosť rodinného domu od uličných pozemkov:

 od Ul. Sama Chalupku: 4,03 m,

-  vzdialenosť rodinného domu od hranice susedných pozemkov sa stanovuje :

 od susedného pozemku parc. č. 4223/1 a 4224/1 m,

 od susedného pozemku parc. č. 5019/22 m,

 od rodinného domu SO 100 „SA-11“ sa stanovujem, od oceľového schodiskana 3,15 m,

 

 Výška podlahy prízemia: ± 0,000 = + 0,150 m od upraveného terénu

 Výška RD: + 7,715 m

 Celková výmera pozemku:1015 m2,

 Zastavaná plocha RD: 94,91 m2,

 Úžitková plocha: 131,20 m2,

 Spevnené plochy: 59,16 m2.

 

Napojenie na inžinierske siete:

 stavby budú napojené na verejné rozvody inžinierskych sietí prípojkou kanalizácie, vody, plynu a elektrickej energie z ul. Sama Chalupku.

 Dažďové vody zo strechy  rodinného domu SO 100 „SA-11“ budú odvádzané do vsakovacej jamy.

 Dažďové vody zo strechy  rodinného domu SO 200 „SA-12“ budú odvádzané do vsakovacej jamy.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby.

 Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

 

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 • Stanovisko č. ORHZ-NR2- 2020/000891-002 zo dňa 02.09.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

 S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,

 Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

 •  Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/005253-2 zo dňa 22.07.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 • Podľa ustanovenia §17 ods. 1 zákona: „Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydá orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.
 • Investor pred vydaním stavebného povolenia podá žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, priloží prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona.
 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2020/005240-2 zo dňa 28.07.2020.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.,

Vyjadrenie vodovod:

 Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky – 2x existujúca DN 25 (d32) materiál HDPE, v existujúcej spoločnej vodomernej šachte VŠ, pre p.č. 5019/27 a 5019/28. Jedná sa o montáž vodomerných zostáv.

 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

 V zmysle §27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Vyjadrenie kanalizácia:

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 61389/2020 zo dňa 24.08.2020.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Predložená projektová dokumentácia rieši 1kV elektrickú prípojku navrhnutú káblom uloženým v zemi, odbočením z novovybudovanej istiacej a rozpojovacej skrine SR, a ukončeným v skrini RE+SP umiestnenej vo vonkajšom oplotení objektu.

 žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,

 meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.

 Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 31.08.2020.

 

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

 • Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení § 79 a § 80 Zákona  o energetike.
 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005. STN 73 3050 a TPP 906 01.
 • Pred začatím zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
 • Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/PS/0231/2020/An zo dňa 12.11.2020.
 • Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/PS/0230/2020/An zo dňa 12.11.2020.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 Na definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 14.08.2020 pod č. 6612022723.

 

Michlovský, spol. s.r.o.

 Na definovanom území  nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. BA-2829/2020 zo dňa 24.08.2020.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. Sb 2204367 zo dňa 12.08.2020.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností

 Referát dopravy a technických činností súhlasí so stavbou pre územné konanie. Ďalšie podmienky budú určené pri stavebnom konaní.

 vyjadrenie zo dňa 06.10.2020.

 

 

Účastníci konania:

Ing. Tomáš Marek, Mgr. Ladislav Szőcs, Mgr. Alexia Zaťková, VASAK s.r.o., Ervín Nagy, Mgr. Eva Korimová, Judita Izsáková, Ing. Juraj Kmotrík, PharmDr. Alexander Kmotrík, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Mária Hikkelová, Mikuláš Pozsonyi.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 19.08.2020 podali navrhovatelia návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

K návrhu neboli predložené všetky doklady, preto bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenia podania a konanie bolo  dňa 09.09.2020 prerušené. Návrh bol naposledy doplnený dňa 16.11.2020 o vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.10.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stanoviská oznámili:

 • OR HaZZ v Nitre
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • SPP-distribúcia, a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Michlovský, spol. s.r.o.
 • SALAMON INTERNET, s.r.o.
 • MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v znení zmien a doplnkov.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovatelia k návrhu predložili nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, doklad o zaplatení správneho poplatku.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 80.00 € bol zaplatený dňa 19.08.2020 a doplatok podľa Položky 59 písm. a) ods. 1  vo výške 40.00 € bol doplatený dňa 08.09.2020.

 

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 •  situácia v mierke 1:200

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 

 1. PeTEXO, s.r.o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mgr. Ladislav Szőcs, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 777
 2. Mgr. Alexia Zaťková, Narcisová č. 4, 927 05 Šaľa
 3. VASAK s.r.o., Dlhoveská 1384/19, 927 05 Šaľa
 4. Ervín Nagy, Priečna 1561/13, 924 00 Galanta
 5. Mgr. Eva Korimová, 925 81 Diakovce č. 549
 6. Judita Izsáková, Jánošíkova č. 1374/1, 927 01 Šaľa
 7. Ing. Juraj Kmotrík, Jánošíkova č. 1373/3, 927 01 Šaľa
 8. PharmDr. Alexander Kmotrík, MPH, Agátová 12, 927 01 Šaľa
 9. MUDr. Svetozár Hikkel, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 10. Mgr. Mária Hikkelová, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 11. Mikuláš Pozsonyi, 925 91 Kráľová nad Váhom 625
 12. Vlastníci pozemku parc. č. 4223/1 kat. uz. Šaľa

 

dotknuté orgány
14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

15. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

16. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

22. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

ostatní:

23. Ing. arch. Maroš Varga, M. Bela č. 4752/50, 921 01 Piešťany

Na vedomie:

24. PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Mgr. Eva Lukačovičová

                         vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

 

 

Prílohy

Príloha

(pdf - 181 kB)