Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.06.2016 - 08:23  //  aktualizácia: 10.06.2016 - 08:24  //  zobrazené: 1835

VV - Šaľa Novomeského – 1005BR, Šaľa P.J. Šafárika – 1994BR

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 07.03.2016 podal

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Ul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
v zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s r.o., IČO: 36 230 537, Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    l í n i o v e j   s t a v b y
Šaľa  Novomeského – 1005BR, Šaľa P.J. Šafárika – 1994BR,

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa, za účelom vybudovania prípojok optického kábla pre napojenie sajtov 1005BR a 1994BR so stanicou Orange Slovensko, na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s.
Popis stavby:
 Trasa HDPE rúry pre optické káble bude vychádzať z existujúcich trás verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s.,
 Od existujúcej trasy v Ul. Hurbanova bude trasa vedená v zelenom páse, v ktorom bude križovať pretlakom chodníky a miestne komunikácie. Riadeným pretlakom prekrižuje              Ul. Štúrovu a pokračuje areálom nemocnice pozdĺž chodníka a oplotenia cez Ul. Feketeházyho a Kráľovskú, ktoré prekrižuje riadeným pretlakom. Ďalej trasa povedie v zelenom páse medzi garážami a cintorínom k existujúcemu sajtu Orange 1005BR umiestnenému na budove                 L. Novomeského 9, kde bude ukončená.
 Druhá trasa odbočuje pri budove Mestského úradu a vedie v zelenom páse pozdĺž chodníka, prekrižuje riadeným pretlakom Ul. Feketeházyho a Hlavnú. Trasa ďalej povedie v zelenom páse pozdĺž Ul. Dolná (cesta II/573), ktorú riadeným pretlakom prekrižuje a v zelenom páse pozdĺž Ul. P.J. Šafárika k existujúcemu sajtu 1994BR umiestnenému na budove P.J. Šafárika 15, kde bude ukončená.
 Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope.
 Základný rozmer ryhy bude intravilán 35/75 cm. Križovanie HDPE trubky s cestnými komunikáciami bude vykonané v hĺbke min. 1,2 m. Pri týchto križovaniach bude HDPE trubka uložená do ochranných HDPE rúr.
 Bude prevedený výkop v celkovej dĺžke 1850 m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
 Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:2000 vypracovanou Ing. Milošom Kvintom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia: 4769*SP*A2.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :  
 Navrhovateľ, má k dotknutým pozemkom, súhlas vlastníkov.

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
 Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,6m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického vý-skumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vy-konania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.
1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vrátane skrývky ornice, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
b) v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumov,
c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu , o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra,
c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra,
f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
g) odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu,
h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: http://www.culture.gov.skyposobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana- pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-eO.html
 Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
 Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodnutie č. KPUNR-2016/3152-6/14219/Pat zo dňa 25.02.2016.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2016/3152-2/3085/Pat zo 15.01.2016.

MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 V lokalite kde sa bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 Vyjadrenie č. 13/2016 zo dňa 14.01.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 V prípade, ak sa v mieste realizácie stavby nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20m2 je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)
 (na základe vašej prosby v žiadosti o vyjadrenie, ktorú ste na tunajší úrad predložili vás informujeme, že pri stavbe, ktorú plánujete realizovať môžu byť zasiahnuté siete a vedenia nasledujúcich organizácií: MeT Šaľa, s.r.o., Salamon Internet s.r.o., DIGI Slovakia, s.r.o., Stavebné bytové družstvo Šaľa, ZsVS, a.s. Nitra, Slovák Telekom, a.s., SPP-distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.)
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/000521-2 zo dňa 12.01.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/000952-2 zo dňa 05.01.2016.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2015/007703-2 zo dňa 23.12.2015.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.
 Stanovisko č. OU-SA-OKR- 2015/007743-2 zo dňa 22.12.2015.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 vyjadrenie ASM-115-2738/2015 zo dňa 18.12. 2015.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 ODI v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požaduje prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu predloženie projektu organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia v miestach križovania pozemných komunikácií.
Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-073/2015 zo dňa 18.01.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2015/007867-S zo dňa 07.01.2016.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 790/2015 zo dňa 13.11.2015.

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
 investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK,
 miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
 všetky práce súvisiace s realizáciou dátových ( internetových ) služieb budú vykonané na náklady investora stavby,
 prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady,
 po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
 pred zahájením prác upovedomiť vlastníka - správcu nehnuteľnosti 15 dní vopred.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. CS 1943/2016, CZ 622/2016, zo dňa 15.01.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sieti v našej správe. Na požiadanie polohu našich inžinierskych sieti Vám informatívne zakreslíme.
 Podľa § 19, odst.5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
 -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Telefón: (+421) 031/773 7502 031/773 7503 Fax: (+421)031/773 7599 e-mail: zoltan.takacs@zsvs.sk
 Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a kanalizácie novému stavu, v zmysle §27 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach.
 Upozorňujeme, že v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1959/2016/6 zo dňa 14.01.2016.

MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
 dodržať podmienky vyjadrenia č. BA - 0024/2016 zo dňa 04.01.2016.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doby vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č.: +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
 Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 966 01.
 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. TD/365/PD/DK/2016 zo dňa 09.03.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia,
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku,a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 82458/2015 zo dňa 08.01.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál,
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach,
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí,
 Pri každom križovaní prizvať zástupcu spoločnosti MeT Šaľa, ktorý odobrí v stavebnom denníku riešenie kolíznych miest s teplovodom jeho podlezením.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 3/2016/SZ zo dňa 05.01.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite podľa Vašej projektovej dokumentácie sa nachádza podzemná optická kabeláž. Z uvedeného dôvodu bude pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia. V miestach križovania a súbehov vedení vykonať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame Vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác. Prosím kontaktujte nás na vyššie uvedenom čísle.
 Vyjadrenie č. sb 2164013 zo dňa 11.01.2016.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 V danej lokalite sa nachádza podzemné vedenie našej spoločnosti.
 Vyjadrenie zo dňa 22.12.2015.

Energotel, a.s. Bratislava
 V záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a. s.
 Vyjadrenie zo dňa 11.01.2016.


CableNet, s.r.o. Galanta / Stavebné bytové družstvo Šaľa/
 Na území stavby sa nachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa.
 V priložených mapách, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia sú tieto vedenia vyznačené.
 Trasa Vášho káblovodu tak, ako ju navrhujete, na mnohých miestach koliduje s našimi vedeniami.
 Z tohto dôvodu žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 736005.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345, p. Vrabec.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný vykop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali ai pred opätovným zásypom našich káblov.
 Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 25.01.2016.

Wisper s.r.o.
 Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej kabeláže spoločnosti Wisper s.r.o.
 stanovisko č. ZP-5489/15-sk zo dňa 15.01.2016.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
 Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 903 723 669.
 V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
 Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonáva Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903 722 608
 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
 Žiadateľ nie je oprávnený poskytnutú informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 Všeobecné podmienky ochrany SEK
 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so  SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonávané bez vedomia ST).
 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611602619 zo dňa 03.02.2016.

Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav, drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa č.00462/2016/OsaKČ/01077 zo dňa 15.02.2016.

Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia). 
 Správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.
 Potrebné žiadosti sú k dispozícii na: http://sala.sk.
 Nerešpektovaním týchto podmienok sa stavebník dopustí priestupku podľa § 22c zákona           č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 00099/2016/OSaKČ/260 zo dňa 18.01.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Po preštudovaní priloženej časti dokumentácie na uvedenú stavu konštatujeme, že nie je v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z Územného plánu mesta Šaľa, konkrétne pre verejné dopravné a technické vybavenie územia v rámci jednotlivých funkčno-priestorových celkov mesta, ktorými navrhovaná trasa prechádza a nemáme námietky voči vydaniu územného rozhodnutia.
 V ďalších stupňoch PD, na predmetnú stavbu Vás žiadame doplniť PD o zakreslenie presných polôh derivačnej trasy vrátane križovaní s existujúcimi pešími a cestnými komunikáciami a verejnými priestranstvami ako aj inžinierskymi sieťami v katastrálnom území mesta Šaľa. V prípade realizácie stavby Vás žiadame o doručenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby nachádzajúcej sa v k. ú. mesta Šaľa vrátane elektronickej verzie vo vektorovom formáte kompatibilnom s mestským informačným systémom (MIS) mesta Šaľa - bližšie informácie Vám radi poskytnú odborní pracovníci MsÚ Šaľa.
  Dodržať podmienky stanoviska č. 05640/2015/OSaKČ/05432 zo dňa 16.01.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 V zmysle § 13 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (ďalej ako „zásady" v príslušnom gramatickom tvare) podzemné vedenie verejných rozvodov inžinierskych sietí ako aj prípojky inžinierskych sietí k stavebným objektom je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prípade, že prípojky neovplyvnia využitie pozemku na účel, ktorému je určený, resp. jeho budúce možné využitie (zelený pás, miestne komunikácie a pod.).
 Nakoľko stavba „Šaľa  Novomeského – 1005BR, Šaľa P.J. Šafárika – 1994BR" ((prípojky optického kábla pre napojenie sajtov 1005BR a 1994BR) budú zrealizované v zeleni, v cestnom telese a v chodníkoch, je v súlade s citovaným ustanovením zásad súhlasím s uložením prípojok optického kábla verejnej komunikačnej siete na pozemkoch, vo vlastníctve mesta Šaľa, v trase podľa predloženej situácie, v zmysle prílohy č. 1 k tomuto súhlasu.
 Všetky dotknuté pozemky je potrebné dať po realizácii stavby do pôvodného stavu.
 Taktiež požadujeme, aby stavba prechádzajúca pod cestami bola riešená pretláčaním. Po realizácii stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa, geometrický plán skutočného zamerania stavby, znalecký posudok, ktorým bude stanovená cena vecného bremena a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.
 Vyjadrenie č. 00049/2016/OSMaZM/00076/2016 zo dňa 12.01.2016.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 07.03.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.05.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 
Stanoviská oznámili:

 Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.,Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 Energotel, a.s. Bratislava
 CableNet, s.r.o. Galanta / Stavebné bytové družstvo Šaľa/
 Wisper s.r.o.
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 15.03.2016.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:2000

Doručí sa:
 
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1611/1, 1611/121, 1983/1, 2091/25, 2091/1, 2091/34, 2091/33, 2091/13, 2055/3, 1974/3, 2091/21, 2338/1, 2054/6, 2051/13, 2051/14, 2051/15, 2051/16, 2051/17, 2051/18, 2303/19, 2303/20, 805/3, 854, 854/2, 856/3, 853, 852/6, 852/7, 852/1, 822/1, 820/1, 587/1, 585/1, 588/1, 587/2, 524/1 v kat. území Šaľa a  pozemkov register "E" KN parc. č. 1319, 1321/11, 312, 1317 v kat. území Šaľa
- Mesto Šaľa – primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
- Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
- B.K.P., s.r.o., so sídlom Ul. Nemocničná č.1, 927 01 Šaľa
- SEHATEX, s.r.o., Ul. Jesenského 22, 927 01 Šaľa
- 4MED s.r.o., Ul. Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa
- Centrum S. A., s.r.o.,  Námestie Svätej Trojice č. 855, 927 01 Šaľa
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa, Ul. Školská 348/2, 927 01 Šaľa
- Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
 
dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
8.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
13. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
16. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
17. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
18. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
19. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
20. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
21. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
22. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
23. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
24. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
25. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
1. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

Prílohy

Situácia 1

(pdf - 406.93 kB)
Situácia 2

(pdf - 345.46 kB)