Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.05.2016 - 13:41  //  aktualizácia: 06.05.2016 - 13:42  //  zobrazené: 3939

VV - Šaľa – RADOVÉ DOMY – Záhradnícka

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo pod č. 01175/2016/SU/01740 zo dňa 11.04.2016 rozhodnutie o zastavení návrhu na umiestnenie stavby „Šaľa – RADOVÉ DOMY – Záhradnícka“, (ďalej len "stavba") na pozemkoch parc. č. 663/1, 665/1, 665/3, 665/33, 665/43, 666/4, 666/5, 667/8, 667/9, 669/1, 669/10, 669/11, 669/13 a E KN 1328 (C-KN 666/1), kat. územie Šaľa pre spoločnosť S - Real Holding s.r.o., IČO: 36 555 321, so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ").

Dňa 29.04.2016 /doručené dňa 02.05.2016/ podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu.

Mesto Šaľa, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Vás ako účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a

vyzýva

účastníkov konania, aby sa v určenej lehote - do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia, vyjadrili k obsahu podaného odvolania, ktoré je prílohou tohto upovedomenia.

Do spisového materiálu (predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení a podaného odvolania) je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť  č. 311. (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa, bude odvolanie postúpené Okresnému úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušnému odvolaciemu orgánu. 

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa www.sala.sk. Za deň doručenia tohto upovedomenia sa považuje posledný deň vyvesenia upovedomenia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.

Príloha: podané odvolanie navrhovateľa, spoločnosť S - Real Holding s.r.o., IČO: 36 555 321, so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava.

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona       č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejnej vyhláške – podané odvolanie účastníkov konania

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. S - REAL HOLDING s.r.o., Nobelova č. 34, 831 02  Bratislava
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 599/4, 599/2, 601/5,  603/2, 603/3, 663/1, 665/13, 665/45,665/37, 665/36, 663/39, 665/34, 663/19, 663/20, 667/7, 667/10, 667/5, 667/12, 668/22, 668/21, 669/13 a vlastníci pozemkov registra "E" KN parc. č. 1251/1, 1328, 1245/2 a stavieb na nich v kat. území Šaľa m.č. Veča.
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Roman Varga, Markovičova č. 2343/1A, 927 01  Šaľa
 Marta Vargová, Markovičova č. 2343/1A, 927 01  Šaľa
 Alžbeta Sedliačiková, Brezová č. 2252/17A, 927 01
 Ivan Filo, Ul. Orechová č. 2088/23, 927 01 Šaľa
 Ing. Jozef Draškovič, Ul. Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
 Štefan Sliška, Brezová č. 2252/17A, 927 01
 Ivo Alexandrov, Záhradnícka č. 2242/64, 927 01  Šaľa
 Eva Alexandrovová, Záhradnícka č. 2242/64, 927 01  Šaľa
 Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova č. 2, 927 01  Šaľa
 Ing. Juraj Pápay, Nitrianska č. 1551/66, 927 05  Šaľa
 Ing. Július Belovič, Jánošíkova č. 1362/25, 927 01  Šaľa
 Ing. Petr Szabó, Brožíkova č. 1017, 56002  Česká Třebová 2, Czech Republic
 Zuzana Belovičová, Vinohradnícka č. 154/11, 927 01  Šaľa
 Rozália Ižayová, Družstevná č. 388/14, 927 01  Šaľa
 Viera Belovičová, Dolná č. 520/6, 927 01  Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47  Bratislava
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa
 Ing. Jozef Zemanovič, Továrenská 53, 953 01  Zlaté Moravce

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie
     S - REAL HOLDING s.r.o., Nobelova č. 34, 831 02  Bratislava
 k spisu

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 1.7 MB)