Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.03.2021 - 16:25  //  aktualizácia: 02.03.2021 - 16:26  //  zobrazené: 202

VV - SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599 – dodatočné stavebné úpravy

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY SPOJENÉHO S KOLAUDAČNÝM KONANÍM A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanovením § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) z vlastného podnetu začína správne konanie o dodatočnom povolení stavby a povolenia užívania stavby

SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599 – dodatočné stavebné úpravy

(ďalej len “stavba“) v areáli firmy Euro Dabo s.r.o., mestská časť Veča, na geometrickým plánom odčlenenom pozemku register "C", na parc. č. 5873/52 v katastrálnom území Šaľa, pre stavebníka

Spoločnosť Euro Dabo s. r. o., ,so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa, IČO: 36 714 259

(ďalej len "stavebník"), ktorý požiadal tunajší stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby dňa 04.12.2020 a o povolenie užívania stavby dňa 04.12.2020.

Na stavbu bolo vydané dodatočné stavebné povolenie s povolením užívania /I. nadzemného podlažia/ Mestom Šaľa pod č. 3294/2010-2 zo dňa 02.11.2010, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 09.12.2010.

 

Stavba obsahuje:

Pôvodný stav objektu:

 dvojpodlažný objekt pôdorysných rozmerov 70,83 x 19,33m, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, nepodpivničený, so svetlou výškou podlažia 3,5m,

 nosná konštrukcia tvorená železobetónovými stĺpmi so skladaným obvodovým plášťom, prestrešená sedlovou strechou z trapézového plechu, strešná konštrukcia je zateplená a opatrená hydroizoláciou,

 stavba bez okenných otvorov - s umelým osvetlením,

 prístup do skladu bol zabezpečený exteriérovou rolovacou bránou,

 skladový objekt je napojený na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača R7,

 celková výška objektu bude + 9,0 m  od podlahy prízemia  ± 0,000 m,

 výška podlahy prízemia ±0,000 = 118,20 m.n.m.

 

Objekt po stavebných úpravách:

 Stavba „SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599“ je po stavebných úpravách jednopodlažný objekt so svetlou výškou 7,59m,

 Základné pôdorysné rozmery sa nezmenili, bola odstránená stropná konštrukcia nad 1.NP, ktorá bola zo železobetónových predpätých panelov hr. 200 mm so železobetónovou monolitickou membránou hr. 50 mm vystuženou zváranou sieťou,

 Nosný systém: železobetónový prefabrikovaný skelet – jednopoľový rám votknutý do základových konštrukcií, rozstup rámov je 10 x 7,0m v pozdĺžnom smere, priečne rozpätie rámu je 18,5m, sklon strešnej roviny je 3%,

 Hala je opláštená trapézovým plechom osádzaným na C- kazety vyplnenými tepelnou izoláciou, krytinu tvorí skladaný strešný plášť s nosnou konštrukciou z trapézového plechu zateplená izoláciou,

 Na fasáde sa nachádzajú markízy, ktoré slúžia na prestrešenie plôch,

 Na severovýchodnej strane fasády sa vo vyvýšenej úrovni vo výške + 3,700 m od terénu nachádza skladovací priestor prístupný exteriérovým schodiskom,

 prístup do skladu je zabezpečený otvorom /bez výplne/ a dverným otvorom,

 skladový objekt je napojený na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača RH1 z montážnej haly,

 objekt je bez vykurovania,

 celková výška objektu je + 9,0 m  od podlahy prízemia  ± 0,000 m,

 výška podlahy prízemia ±0,000 = 118,42 m.n.m.

 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599  na pozemku parc. č. 5873/52 slúži na skladovanie hotových výrobkov.

Stavebný úrad upúšťa od výzvy podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona a následne v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 88 ods. 1 písm. b) § 88a stavebného zákona z dôvodu, že stavba bola uskutočnená bez stavebného povolenia. Súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

23.03.2021  o  10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mestský úrad Šaľa, klientské centrum, úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00).

 

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ v súlade s § 17 a § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa /doklad o naložení so stavebným odpadom/.

Upozornenie:

Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami, podľa § 88a ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

V prípade, že predložené doklady preukážu, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavbu je možné dodatočne povoliť.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Euro Dabo s. r. o., ,so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa
 2. vlastníkom pozemkov na parc. č. 3534, 3531/2, 3529/2 a 3525/2 v Šali
 • Milan Valek, Hollého 1846/26, 92705 Šaľa
 • Elena Sviteková, Nitrianska 2188/85A, 927 05 Šaľa
 • Zuzana Nagyová, Nitrianska 1536/85, 927 05 Šaľa
 • Zuzana Krištofová, Nitrianska 1537/87, 927 05 Šaľa
 • Viera Pastrnáková, 059 37 Štôla, č. 133
 • Mgr. Ján Ondrejčin, Pekná cesta č. 208/11, 930 39 Zlaté Klasy
 • Kurpaš Štefan, 059 37 Štôla, č. 104
 • Kurpaš Ján, 059 37 Štôla, č. 4
 • Marian Kurpaš, 059 37 Štôla, č. 4
 • Vlastníkom pozemku parc. č. 3529/2 kat. územie Šaľa na LV. č. 1493
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA s.r.o., Sládkovičova 50A, 927 01 Šaľa
 • KTP Group, s.r.o., Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava

 

dotknuté orgány
3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa –EP

4.OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra – EP

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra – EP

6. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra – EP

7. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností – EP

8. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta – EP

 

na vedomie:

9. Euro Dabo s. r. o., ,so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa – EP

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016