Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2016 - 11:02  //  aktualizácia: 13.04.2016 - 11:16  //  zobrazené: 5544

VV - UPC BROADBAND SLOVAKIA

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 04.12.2015 podal

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 971 967, Ul. Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava, v zastúpení Juraj Láska – EKS, IČO: 46 575 553, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    l í n i o v e j   s t a v b y
Zriadenie elektronickej komunikačnej siete Šaľa

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa a v kat. území Šaľa m.č. Veča.

Popis stavby:
 Hlavná stanica (HE – headend) navrhovanej komunikačnej siete v Šali bude umiestnená v areáli Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, na pozemku register C-KN parc.č. 2667/1 kat. územie Šaľa,
 Technológia bude umiestnená v typovom obytnom kontajneri typu C3V – VARIACONT základných rozmerov: 2990mm x 6058 mm x 2800 mm / š x d x v/, kontajner bude položený na štyri rohové betónové pätky bez pevného uchytenia,
 Z hlavnej stanice sa zafúknu mikrokáble do 22 vonkajších rozbočovacích technologických skriniek a odtiaľ do 181 monoblokov bytových domov, kde budú ukončené optickým prevodníkom v technologickej skrinke v nebytovom priestore,
 Zabezpečenie zálohovej el. energie pre každý optický prevodník bude riešené 4 zdrojmi umiestnenými v technologických skrinkách, odkiaľ pôjde el. energia do 7 vonkajších rozbočovacích technologických skriniek,
 Káble AYKY a CYKY budú pokladané do spoločnej ryhy s optickými chráničkami v celkovej dĺžke 20 156 m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa a v kat. území Šaľa m.č. Veča, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:2000 vypracovanou Ing. Jurajom Láskom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia: 5749-A2,  – EKS, IČO: 46 575 553,    P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :  
. Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. 

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
. Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,6m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. HZP/A/2015/03179 zo dňa 26.10.2015.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 A) Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu.
 Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa §35 ods. 7, §36 ods. 3 a §39 ods. 1 pamiatkového zákona.
 Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
 Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vrátane skrývky ornice, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie.
 V mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumu.
 Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje §40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
 Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 Podľa §38 ods.1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
 Podľa §36 ods.4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí, pred začatím výskumu podľa §39 ods.3 pamiatkového zákona, zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra.
 Vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu.
 Realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby.
 V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
 Podľa §39 ods.11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou podľa §39 ods.9 pamiatkového zákona a v zmysle §7  a §10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. v znení predpisu č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra.
 Odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa §39 ods.11 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu.
 Podmienky pre ďalšie časti líniovej stavby (mimo úsekov spomenutých v bode ,,A.“)
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni od dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Podľa §40 ods.10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa §40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
 Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra. Každú zmenu nad rámec rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
 Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodnutie č. KPUNR-2016/3917-1/5251/Pat zo dňa 22.01.2016.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2015/23155-2/84782/Pat zo dňa 30.11.2015.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Žiadame investor, aby počas výstavby zabezpečil rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.
 V prípade, ak sa v mieste realizácie stavby nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20m2 je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa č. OU-SA-OSZP-2015/096630-2 zo dňa 28.10.2015.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpady č. OU-SA-OSZP-2015/096629-2 zo dňa 28.10.2015.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č.OU-SA-OSZP-2015/06478-2 zo dňa 28.10.2015.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NRI-928/2015 zo dňa 2.11.2015.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.
 Stanovisko č. OU-BA-OKR-2015/006445-2 zo dňa 22.10.2015.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 vyjadrenie ASM-115-2304/2015 zo dňa 16.10. 2015.

Okresného úradu Nitra, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 O povolenie na zvláštne užívanie cesty I/75 (pretláčanie) je potrebné požiadať pred realizáciou stavby Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 V prípade potreby je potrebné pred realizáciou stavby požiadať o určenie použitia a umiestnenia prenosného dopravného značenia Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 Stavebník požiada o stanovisko majetkového správcu cesty I/75, t.j. SSC, IVSC Bratislava k predmetnej stavbe.
 vyjadrenie č. OU-NR-OCDPK/2015/040692 zo dňa 6.11.2015.

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Bratislava
 SSC Bratislava nebude zodpovedať za škody na predmetnom kábli.
 Miesto pre umiestnenie kábla je potrebné prerokovať s pracovníkom SSC – IVSC BA Ing. Germánovou – tel.: 0903 895 902.
 Všetky škody na mostnom telese spôsobené uchytením predmetného kábla budú odstránené na náklady žiadateľa.
 Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC – p. Demo, 0910 943 054 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko.
 Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
 Ukončené práce a vyčistené stavenisko je potrebné odovzdať uvedenému pracovníkovi SSC.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
 Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 4190/2015/6170/30559 zo dňa 10.09.2015.

Slovenská správa ciest, Bratislava
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita mostnej konštrukcie a telesa cesty I/75.
 Žiadame dodržať podmienky STN 733050 – zemné práce.
 Križovanie cesty I/75 bude kolmo na os cesty bez zásahu do vozovky cesty I/75, pretláčaním chráničky pod cestou a uložením potrubia do tejto chráničky.
 Pretláčacie jamy požadujeme umiestniť mimo teleso cesty I/75, vo vzdialenosti 1,0m za pätou násypu.
 Dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala po oboch stranách steny pretláčacích jám 0,25m.
 Chráničku požadujeme uložiť v hĺbke min. 1,2m (od nivelety cesty I/75 po vrch chráničky).
 Zásyp ryhy a jám bude uskutočnený s postupným zhutňovaním a konečnou úpravou včítane zatrávnenia.
 Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť KM križovania s cestou I/75 v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovník SSC-IVSC Bratislava.
 Záruku práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
 Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC – Ing. Germánová na t.č.: 0903 895 902 min. 3 dni pred zahájením.
 Ukončené práce a vyčistené stanovisko žiadame protokolárne odovzdať uvedenému pracovníkovi SSC.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
 Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
 V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC, požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.
 V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
 Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.
 SSC nebude zodpovedať za škody na predmetnom kábli.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 4190/2015/6170/39077 zo dňa 9.11.2015.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Investor pred realizáciou stavby požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu (podľa druhu komunikácie) o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie príp. o určenie prenosného dopravného značenia s príslušných projektom organizácie dopravy v printovej podobe.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-058/2015 zo dňa 16.11.2015.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Stavba ,,Elektronická komunikačná sieť Šaľa“ sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy  v okrese Šaľa.
 Stavba sa nachádza v blízkosti št. cesty II. triedy č. II/573 a č. III/1366.
 Po vydaní stavebného povolenia na stavbu a pred jej realizáciou je potrebné požiadať náš odbor o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (pretláčanie, ukladanie vedení do telesa cesty), v rámci tohto zvláštneho užívania je tiež potrebné pri prácach v styku pozemnou komunikáciou požiadať o vydanie učenia dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.
 V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.
 Pred začatím realizácie stavebných prác v tomto období je potrebné sa informovať u správcu cesty o prípadných ďalších zákazoch a opatreniach súvisiacich s výkonom zimnej údržby ciest.
 Súhlasíme s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2015/006438-S zo dňa 26.10.2015.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN.
 Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty.
 Kríženie komunikácie káblom realizovať výlučne pomocou pretláčania pod vozovkou.
 Miesto výkopov zabezpečiť pažením proti zosuvu pôdy.
 Štartovaciu a montážnu jamu umiestniť mimo cestné teleso.
 Kábel uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky.
 Počas realizácie prác nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky.
 Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu.
 Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie regionálnej cesty v zmysle §8 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 Termín realizácie prác žiadame nahlásiť RSÚC Nitra a.s., SSaÚ NZ min. 3 dni vopred.
 Vyhradzujeme si právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska našich záujmov.
 K prebratiu spätnej úpravy prizvať nášho pracovníka.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 613/2015 zo dňa 7.12.2015.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe. Do priloženej mapy polohu našich inžinierskych sietí sme V8m zakreslili len informatívne. Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (t.č.: 031 773 7506).
 Podľa §19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500m.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ich technický stav.
 V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.
 Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a kanalizácie novému stavu, v zmysle §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach.
 Upozorňujeme, že v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 59573/2015/43 zo dňa 19.11.2015.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CZ 29 796/2015 zo dňa 18.11.2015.

MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
 Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
 Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
 Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s. alebo ním poverené organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange.
 Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovu PTZ.
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
 Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov.
 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety na trasou PTZ.
 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č.: 033/ 77 320 32, mob. 0907 721 378.
 Overenie výškového a stanového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 Pred realizáciou optiku Orange vytýčiť.
 Vyjadrenie č. BA-3080/2015 zo dňa 17.12.2015.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doby vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č.: +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
 Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 966 01.
 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 osobitné podmienky:
 Pred zahájením predmetnej stavby žiadame na SPP – distribúcia, a.s. predložiť realizačný projekt, vrátane vzorových detailov križovaní s dotknutými plynárenskými zariadeniami.
 Organizácia vykonávajúca predmetnej stavebnej akcie je povinná v ochrannom pásme VTL plynovodov zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie, ohroziť VTL plynovod, jeho plynulú a bezpečnú prevádzku.
 Práce v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba na základe:
 Predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa prepravnej siete (ďalej len PPS) a za podmienok určených PPS alebo predchádzajúceho písomného povolenia PPS na práce zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu. Vzor písomného povolenia je uvedený v prílohe A/TPP 701 03.
 Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov PPS aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií, vykonávajúcich práce na základe zmluvných alebo iných podmienok (objednávka a pod.) a ich dodržiavanie je jednou z podmienok PPS na vydanie písomného súhlasu na práce v ochrannom pásme.
 Každý, kto vykonáva práce v ochrannom pásme VTL plynovodu na základe písomného povolenia na prácu od PPS, sa musí s týmto pravidlom preukázateľne oboznámiť, inak nemôže povolenú prácu v ochrannom pásme VTL plynovodu vykonávať.
 Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu treba nevyhnutne prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PPS, ktorý určí podmienky, vydá písomné povolenie podľa bodu 4.6.2. TPP 701 03. PPS súčasne bude pre tieto povolené činnosti zabezpečovať technický dohľad, vyplývajúci z ustanovení tohto pravidla alebo vydá písomný súhlas na vykonávanie prác podľa bodu 4.6.1. TPP 701 03.
 Práce v ochrannom pásme VTL plynovodu, vykonávané na základe povolenia PPS, musia riadiť určení zodpovední zamestnanci.
 Prístup k akýmkoľvek armatúram a  zariadeniam PPS nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, ak sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie na prácu od PPS.
 Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PPS.
 V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevyhnutné vykonať na týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PPS.
 Zamestnanci zhotoviteľa prác sú povinní riadiť sa pokynmi technického dohľadu PPS a musia byť viditeľne označení a odlíšení od zamestnancov PPS.
 Pred začiatkom prác musí PPS písomne odovzdať stavenisko zhotoviteľovi.
 Po skončení prác musí zhotoviteľ prác celé pracovisko uviesť do pôvodného stavu a záznam musí odovzdať v písomnej forme PPS.
 Za dodržiavanie technických a bezpečnostných predpisov zodpovedá zodpovedný zamestnanec podľa písomného povolenia na danú prácu.
 Zodpovedný zamestnanec PPS vykoná preukázateľné preškolenie všetkých zúčastnených zamestnancov zhotoviteľa prác z bezpečnostných, požiarnych a environmentálnych predpisov, ako aj z obsahu tohto TPP.
 Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa musí postupovať podľa určených podmienok v povolená na vykonávanie práce.
 Na všetky práce vykonávané bližšie ako 10m od osi plynovodu si treba vyžiadať povolenie na prácu od PPS, ktorý na tieto práce vypracuje technologický, resp. pracovný postup.
 V prípade, že tento technologický postup, resp. pracovný postup vypracuje zhotoviteľ prác, musí ho schváliť PPS a musí obsahovať podmienky, ktoré PPS určil v povolení na prácu.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. 2547_Neplyn zo dňa 4.1.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 2A. Zmluva o pripojení HE na ZSDIS č.121528048
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia.
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZDS, a.s. na obhliadku a spísať zápis, ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Žiadateľ zabezpečí:
 Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.
 Vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom typu NAVY J 4x16mm2.
 Osadenie elektromerového rozvádzača, ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20 minimálne 60cm nad upraveným terénom v oplotení pozemku /na verejne prístupnom mieste, pričom elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x160 – ŠxVxH) a pre spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO) s rozmermi (150x400x160 – ŠxVxH).
 Osadenie hlavného trojfázového ističa pre elektromer s In = 32A, s vypínacou charakteristikou "B".
 Istenie ovládacích obvodov ističom s In = 2A, trojfázový, s vypínacou charakteristikou "B".
 Vybuduje elektrickú inštaláciu miesta spotreby za elektromerom.
 Žiadateľ doručí prevádzkarovi:
 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane.
 1x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podľa bodov 3.2. a 3.3. potvrdený oprávneným zhotoviteľom.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. cd 68428/2015 zo dňa 26.10.2015.
 Dodržať podmienky Zmluva o pripojení HE na ZSDIS č.121528048.

MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku.
 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie.
 Táto vzdialenosť je:
 V zastavanom území na každú stranu 1m.
 Mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
 V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať:
 Činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby, alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov).
 Stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov!
 Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 V typovom výkrese – súbehy a križovatky optochráničiek s inžinierskymi sieťami v prípade križovania s teplovodným kanálom žiadame prepracovať spôsob križovania pod teplovodný kanál.
 Dodržať ostatné podmienky vyjadrení č. 557/2015/SZ zo dňa 11.11.2015 a zn.62/2016/SZ zo dňa 27.1.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 Pred zahájením terénnych prác bude nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonať výkopové práce ručne.
 Pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame Vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác.
 Vyjadrenie č. sb zo dňa 24.11.2015.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §68 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu.
 Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťou spoločnosti DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma telekomunikačnej siete, vyzvať spoločnosť DIGI Slovakia s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia sieti.
 Na existujúcich podzemných vedení je zakázané zriaďovať skládky materiálu.
 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochranných zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
 Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu DIGI Slovakia s.r.o.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej v tomto vyjadrení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná DIGI Slovakia s.r.o. na základe samostatnej objednávky do 20 kalendárnych dní od jej doručenia na adresu spoločnosti.
 Súčasťou vyjadrenia je situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
 Vyjadrenie zo dňa 04.11.2015.

Stavebné bytové družstvo Šaľa
 Žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 736005.
 Ak to nebude možné, žiadame Vás o zmenu trasy Vášho vedenia.
 Na každý vstup káblov do bytových domov v správe SBD Šaľa je potrebný predchádzajúci písomný súhlas vlastníkov bytov predmetného bytového domu.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť.
 Vytyčovanie treba vopred dohodnúť na tel. č.: 0903 725 345 p. Vrabec.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop.
 Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu.
 Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby.
 Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
 Vyjadrenie zo dňa 25.11.2015.

MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Pred realizáciou treba zabezpečiť vytýčenie trás v teréne za účasti nášho pracovníka.
 Vyjadrenie č. 85/2015 zo dňa 18.11.2015.

Wisper s.r.o.
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrch terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenia polohy vedení, aby boli odkryté vedenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia vedenia na telefónne číslo 0918 812 376 a 0905 869 560.
 Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 23.11.2015.


Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranný pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
 Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 903 723 669.
 V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
 Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonáva Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903 722 608
 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
 Žiadateľ nie je oprávnený poskytnutú informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 Všeobecné podmienky ochrany SEK
 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so  SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonávané bez vedomia ST).
 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611525526 zo dňa 18.11.2015.

Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav, drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa č.05262/2015/OsaKČ/05172 zo dňa 3.12.2015.

Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Vzhľadom k tomu, že časť trasy a uloženia IS vedie cez Centrálnu mestskú zónu je potrebné predložiť na Mestský úrad v Šali, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, žiadosť o vydanie súhlasu z Riadiaceho orgánu, Regionálneho operačného programu, s realizáciou zámeru, nakoľko revitalizácia CMZ bola spolufinancovaná zo zdrojom EÚ a štátneho rozpočtu a projekt je v období následného monitorovania.
 Bez udelenia súhlasu riadiaceho orgánu nie je možné stavbu realizovať v tejto časti mesta.
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa – referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva  vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 Z dôvodu väčšieho rozsahu výkopových prác, je nutné ich projektovo rozčleniť do viacerých etáp, pre ktoré bude rozkopávkové povolenie vydávané jednotlivo.
 Správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí Mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia, v ktorých príslušných cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.
 Sadzba dane podľa §8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie lešenia, rozkopávky verejnej zelene a chodníkov, umiestnenie exteriérového sedenia na pohostinské, cukrárenské a reštauračné účely, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska bude vyrubené na základe rozsahu rozkopávkového povolenia.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 04929/2015/OsaKČ/4943 zo dňa 20.11.2015.

Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
. V ďalších stupňoch PD, resp. pre účely stavebného konania na predmetnú stavbu Vás žiadame doplniť PD o zakreslenie presných polôh trás a zariadení elektronickej komunikačnej siete (EKS) vrátane križovaní s existujúcimi pešími a cestnými komunikáciami a verejnými priestranstvami ako aj inžinierskymi sieťami v katastrálnom území mesta Šaľa.
. Pri detailnom riešení a následnej realizácii jednotlivých trás EKS Šaľa Vás zároveň žiadame rešpektovať s maximálnou starostlivosťou existujúcu stromovú a kríkovú vegetáciu.
. Vzhľadom k tomu, že časť trasy uloženia IS vedie cez Centrálu mestskú zónu je potrebné predložiť na Mestský úrad v Šali, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, žiadosť o vydanie súhlasu z Riadiaceho orgánu, Regionálneho operačného programu, s realizáciou zámeru, nakoľko revitalizácia CMZ bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a projekt je v období následného monitorovania.
. Bez udelenia súhlasu riadiaceho orgánu nie je možné stavbu realizovať v tejto časti mesta.
. Po ukončení realizácie stavby Vás žiadame o doručenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby nachádzajúcej sa v k.ú. mesta Šaľa vrátane elektronickej verzie vo vektorovom formáte kompatibilnom s mestským informačným systémom (MIS) mesta Šaľa – bližšie informácie Vám poskytnú odborní pracovníci MsÚ Šaľa.
. Investor doručí mestu Šaľa – RRSaŠF oznámenie o začatí realizácie predmetných prác spolu s predbežným časovým harmonogramom vrátane predpokladaného termínu ukončenia najneskôr v deň začatia realizácie prác.
. Investor po ukončení prác súvisiacich so zriadením EKS zabezpečí uvedenie dotknutých objektov a terénu do pôvodného stavu a predloží na Mesto Šaľa stručnú fotodokumentáciu z priebehu prác (aj na CD), ako aj to spätnej úpravy a záverečného vzhľadu upravených plôch.
. Úprava plôch musí byť vykonávaná s odbornou starostlivosťou, rovnakými materiálmi a vyhotovením podľa pôvodného stavu.
. Po ukončení prác na zriadení EKS investor predloží mestu Šaľa – RRSaŠF doklad o ukončení preberacieho konania, resp. iný relevantný doklad o začatí prevádzky EKS – kolaudačné rozhodnutie.
. Investor zaistí bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev a udržateľnosť výstupov projektu počas rozkopávok.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 04945/2015/OsaKČ/04958 zo dňa 22.11.2015.
 Dodržať podmienky stanoviska č.0154/2016/OsaKČ/00067 zo dňa 21.01.2016.

Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program, Nitra
 Dodržať podmienky stanoviska č. Nitriansky samosprávny kraj, SORO pre ROP                          č. RD-NR-2016-130/10-2 zo dňa 14.1.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 V zmysle §13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (ďalej ako Zásady) v znení neskorších zmien sa v prípade verejných rozvodov inžinierskych sietí (ďalej ako IS) zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete.
 Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí jednorázovo a vychádza spravidla z hodnoty pozemku podľa dolnej hranice intervalu príslušného cenového bloku hodnotovej mapy mesta Šaľa vynásobenej koeficientom 0,25 výmery pozemku v závislosti na dĺžke uloženia IS a šírke ochranného pásma príslušného k IS.
 Vzhľadom k tomu, že časť trasy uloženia IS vedie cez Centrálnu mestskú zónu je potrebné predložiť na Mestský úrad v Šali, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, žiadosť o vydanie súhlasu z Riadiaceho orgánu, Regionálneho operačného programu, s realizáciou zámeru, nakoľko revitalizácia CMZ bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a projekt je v období následného monitorovania.
 Bez udelenia súhlasu riadiaceho orgánu nie je možné stavbu realizovať v tejto časti mesta.
 Po dokončení stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta, geometrický plán skutočného zamerania stavby, znalecký posudok (v prípade, ak nesúhlasíte so stanovenou výškou odplaty podľa Zásad), ktorým bude stanovené cena vecného bremena a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
 Všetky dotknuté pozemky je potrebné dať po realizácii stavby do pôvodného stavu.
 Taktiež požadujeme, aby stavba predchádzajúca pod cestami bola riešená pretláčaním.
 Vyjadrenie č. 4601/2015/OSMaZM zo dňa 4.11.2015.

HYDROSTAV Šaľa a.s.
 Súhlasí bez pripomienok.
 Vyjadrenie č. 210-001/2016-Ing. Tá zo dňa 21.03.2016.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 04.12.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jeho riadne posúdenie, bol navrhovateľ dňa 18.01.2016 vyzvaný na doplnenie svojho návrhu a konanie bolo prerušené pod spis. č. 05625/2015/SU/05219.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.03.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
 Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 Okresný úrad Nitra, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Bratislava
 MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany
 MICHLOVSKÝ spol s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 Stavebné bytové družstvo Šaľa
 MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Wisper s.r.o.
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Nitriansky samosprávny kraj, /sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program/, Nitra
 Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 HYDROSTAV Šaľa a.s.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 04.12.2015.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:2000

Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Juraj Láska – EKS, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 4168/2, 4169/4, 4169/1, 4167/2, 4166/1, 4164, 4261, 4126, 1456, 1476, 1456, 1577/1, 1680/3, 1678/3, 1777/1, 1866/1, 1866/4, 1611/1, 1959/4, 1961, 1983/1, 2303/1, 1023/3, 1032/10, 1032/1, 1032/2, 1038/31, 1038/54, 1038/44, 1038/65, 1096, 1038/46, 1030/25, 1030/24, 1030/1, 1031, 985/1, 984, 983, 942/1, 805/3, 592/1, 594/1, 595/2, 594/51, 594/52, 594/69, 593/1, 614/2, 524/1, 591, 588/1, 587/1, 585/1, 587/2, 805/3, 805/5, 854/1, 854/2, 852/1, 822/1, 820/1, 851/7, 853, 861/1, 818/1, 874, 878, 871, 868, 865, 817/78, 817/22, 816/43, 879, 888/1, 912/1, 914, 796/6, 1031, 915/1, 920, 922/1, 928/1, 916/1, 805/9, 805/2, 135/13, 135/17, 135/16, 135/20, 5/11, 5/10, 5/12, 6/11, 6/6, 6/1, 6/9, 8/1, 8/15, 8/16, 39/8, 39/7, 39/1, 39/9, 2303/15, 2302/1, 2338/1, 43, 50/1, 50/13, 50/2, 62/1, 85/1, 2306/1, 2330/1, 2307, 2310/1, 2312/1, 2314/1, 2324/9, 2324/8, 2306/1, 133, 2829, 2313/1, 2114, 2811/1, 2635, 2645/63, 2663/1, 2664, 2799/1, 2780, 2774, 2760, 2775, 2667/2, 2668, 2677/2, 2677/4, 2694, 2692, 2752/1, 2687/1, 2684, 2306/3, 2910/19, 2911, 3080/13, 3080/14, 3080/11, 3080/10, 3080/9, 3080/6, 3080/15, 3080/288, 3198/189, 3198/190, 3198/191, 3198/192, 3198/317, 3080/12, 3080/3, 3080/5, 3080/8, 3080/7, 2910/19, 3755/1, 3733/6, 3733/1, 2684, 2704, 2391, 2437, 2421, 2418/1, 2420/1, 5/12, 35/1, 33/1, 2910/19, 3670, 3669/1, 3699/2, 3080/287, 3198/113, 3198/114, 2667/1, 579/1, 3/2, 6/2, 6/5, 2303/15, 2302/2, 2302/3, 2300/4, 1038/65, 1091/9, 1030/28 a stavieb na nich v kat. území Šaľa a Šaľa m.č. Veča.
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Nitriansky samosprávny kraj, Ul. Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
 Roľnícke družstvo, Ul. Hviezdoslavova č.2, 927 05 Šaľa
 Vodomont Šaľa – VS, a.s., Ul. Murgašova č. 27, 927 01 Šaľa
 Hydrostav Šaľa a.s., Ul. P. Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa
 Menert  s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
 Siddha s.r.o., Ul. J. Palárika č. 398/10, 927 01 Šaľa
 FORS TRADE s.r.o., Ul. P. Pázmaňa č. 2020/30, 927 01 Šaľa
 HP centrum ESO s.r.o., Ul. Hlavná č. 8, 927 01 Šaľa
 Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava

3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
   
  dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5.    SVP, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
6. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
13. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
14. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
15. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
17. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
20. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
21. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
22. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
23. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
25. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
26. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
27. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
28. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
29. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
30. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
31. Juraj Láska – EKS, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

 

                                                                                Ing. Jana Nitrayová
                                                                             prednostka
                                                                                Mestského úradu v Šali
                                                                                   na základe Poverenia zo dňa  06. 04. 2016

Prílohy

1

(pdf - 284.98 kB)
2

(pdf - 262.21 kB)
3

(pdf - 90.9 kB)
4

(pdf - 335.32 kB)
5

(pdf - 211.36 kB)
6

(pdf - 384.59 kB)
7

(pdf - 362.54 kB)
8

(pdf - 326.85 kB)
9

(pdf - 384.46 kB)
klad_vykresov

(pdf - 69.93 kB)