Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.01.2016 - 08:51  //  aktualizácia: 18.01.2016 - 08:52  //  zobrazené: 2286

VV - Úprava miestnych komunikácií ul. Kráľovská

Innovia, s.r.o. IČO: 36 744 450, so sídlom Ul. Na hlinách č. 12, 917 01 Trnava v zastúpení Ing. Antonom Mravíkom, trvale bytom Ul. Nezábudková č. 14, 821 01 Bratislava - o z n á m e n i e

 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

 

Týmto Vám oznamujeme, že spis č. 2015/SU/04405 bol v súlade s § 57 ods. 2 zákona            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zaslaný na Okresný úrad v Šali, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na preskúmanie v odvolacom konaní - odvolanie voči rozhodnutiu o stavebnom povolení stavby „Bytové domy Šaľa, Kráľovská ul. – SO 01 Úprava miestnych komunikácií Ul. Kráľovskej a Feketeházyho“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1974/1, 1974/2, 1983/9, 1611/1, 1678/3, 2091/25, 1961, 1959/4 kat. územie Šaľa a  parc. č. E-KN 1319, 1321/11, 1324/2 v katastrálnom území Šaľa.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa:   ..........................................                  Zvesené dňa:  .......................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

Doručí sa:

 • Ing. Anton Mravík, Ul. Nezábudková č. 14, 821 01 Bratislava
 • (splnomocnenec stavebníka)
 • Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Zdenko Malcho, Ul. Záhradnícka 279/26, 927 01 Šaľa
 • Ing. Marián Orság, Ul. Kráľovská 788/27, 927 01 Šaľa
 • Ing. Zuzana Orságová, Ul. Československej armády 1020/22, 927 01 Šaľa
 • Ing. Igor Blaho, Ul. Sereďská 418, 925 52 Šoporňa
 • Ing. Renáta Blahová, Ul. Sereďská 418, 925 52 Šoporňa
 • PhDr. Elena Kobzová, Považská 86,911 01 Trenčín
 • RNDr. Jana Barteková, Gorkého 210/5, 811 01 Bratislava
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
 • Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
 • Vlastníci bytov v bytových domoch parc.č.1983/4 a 1983/5 – verejnou vyhláškou     Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 •      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
 • Ing. Peter Žák, Z-PROJECT s.r.o., Prosiek č.154, 032 23 Liptovská Sielnica    

                                                                                       Mgr. Jozef Belický                                                                                          primátor mesta