Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.12.2022 - 14:55  //  aktualizácia: 16.12.2022 - 14:56  //  zobrazené: 1222

VV - zmena v užívaní stavby (AND - JUR 1 s.r.o., so sídlom Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany)

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v konaní preskúmalo návrh na zmenu v užívaní časti stavby, ktorý dňa 06.07.2022 podala spoločnosť

AND - JUR 1 s.r.o., so sídlom Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany, IČO: 44 511 761,

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")

p o v o ľ u j e   z m e n u   v   u ž í v a n í   č a s t i   s t a v b y:

Centrum občianskej vybavenosti (COV) – budova obchodu a služieb súp. č. 1854,

v časti

 • nebytový priestor vo vchode A5, prízemie, zariadenie obchodu, priestor č. 3

na nové účely ako rozšírenie prevádzky herne „CASINO RESPECT a bar“

(ďalej len "stavba") na ul. Hollého v Šali, m. č. Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa, priestory prevádzky v nájme navrhovateľa. Zmena v užívaní časti stavby je povolená na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Igorom Bujdákom, autorizovaným stavebným inžinierom, evidenčné č. 4108*A1 – ARCHPROJEKT, MDŽ 42, 942 01 Šurany. 

Stavba obsahuje:

 •   Priestory existujúcej prevádzky „CASINO RESPECT a bar“ sa nachádzajú v budove COV so súp. č. 1854, na ul. Hollého v Šali, m. č. Veča, na prízemí objektu, so vstupmi z čelnej strany (zo strany parkoviska pre obchodný dom TESCO) a tiež so vstupom pre zásobovanie z átriovej časti objektu COV.
 •   Riešená zmena užívania je rozšírením už jestvujúcej prevádzky herne s barom, priestor pre rozšírenie prevádzky pôvodne slúžil ako predajňa autodielov.
 •   Celá rozšírená herňa je nepravidelného pôdorysného tvaru s maximálnymi rozmermi 25,40 m x 23,99 m, rozšírená časť je nepravidelného pôdorysného tvaru v tvare písmena „T“, max. rozmermi 16,72 m x 12,40 m, úžitková plocha rozšírenej časti prevádzky je 126,00 m2.
 •   Dispozičné riešenie rozšírenej  herne:

Pôvodná časť:

zádverie (21,95 m2), herná miestnosť - barová časť (17,10 m2 - barový pult so zápultím), herná miestnosť (112,85 m2), herná miestnosť (96,00 m2), miestnosť pre výdaj žetónov (1,80 m2), šatňa pre personál (1,20 m2), sklad potravín (6,75 m2), WC muži s predsienkou (9,90 m2), WC ženy s predsienkou (5,40 m2), WC pre personál (5,42 m2), miestnosť pre upratovačku s výlevkou (4,16 m2).

Rozšírenie prevádzky:

herná miestnosť - barová časť (8,66 m2), herná časť 1 (80,34 m2), herná časť 2 (26,95 m2) a sklad/technická miestnosť (10,09 m2)

 •   Stavebnými úpravami sa uskutočnilo prepojenie jestvujúcej časti kasína s rozšírenou časťou a oddelenie priestorov herne od priestorov susedných prevádzok v zadnej časti rozšírenia. Stavebnými úpravami sa nezasahovalo do nosných konštrukcií objektu.
 •   Vnútorné inštalácie prevádzky sú napojené na jestvujúce vnútorné rozvody existujúceho objektu bez plynoinštalácie, príprava teplej vody je zabezpečená elektrickým zásobníkovým ohrievačom, vykurovanie je zabezpečené klimatizáciou, vetranie priestorov je zabezpečené vzduchotechnikou.

Pre zmenu v užívaní priestorov sa určujú tieto podmienky:

 •   Priestory prevádzky budú užívané na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 •   Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 •   Navrhovateľ zabezpečí počas užívania priestorov dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.
 •   Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.
 •   Priestory prevádzky budú užívané tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky uvedené v nesúhlasnom záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6374-2022/13511 zo dňa 12.09.2022,

ktoré boli navrhovateľom do dnešného dňa odstránené. Po odstránení nedostatkov Inšpektorát práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2022/5661-2022/20289 zo dňa 15.12.2022 vydal záväzné stanovisko, na základe ktorého súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú stavbu. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre pod č. RÚVZNR/HV/1963/2022 zo dňa 01.08.2022 vydal súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii k zmene účelu užívania stavby. Následne pod č. HV-14293/2989/2022-14874 zo dňa 15.12.2022 bolo vydané kladné záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby, v ktorom je uvedené, že stavba vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v záväznom stanovisku č. ORHZ-NR1-2022/000845-003 zo dňa 29.07.2022 súhlasil s projektovou dokumentáciou pre zmenu užívania z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a v záväznom stanovisku pod č. ORHZ-NR1-2022/000958-002 zo dňa 06.12.2022 súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

Účastníci konania:

 • AND - JUR 1 s.r.o., Šurany; Ivan Marček; Andrej Hronec; Mesto Šaľa; Ing. Igor Bujdák – ARCHPROJEKT Šurany; TESCO STORES SR, a.s.; ostatní spoluvlastníci objektu COV a vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

V priebehu konania námietky účastníkov neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Spoločnosť AND - JUR 1 s.r.o., so sídlom Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany, IČO: 44 511 761, podala dňa 06.07.2022 návrh na zmenu v užívaní časti stavby, uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 25.08.2022, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania bolo začatie konania v zmysle § 26 správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou.

V priebehu konania boli zistené závady brániace riadnemu užívaniu stavby, preto stavebný úrad podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona, v súlade s § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov rozhodnutím pod č. 35968/2022/SU/2858 zo dňa 07.09.2022 konanie v súlade s ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil na 60 dní.

Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 08.11.2022 o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov a doplnenie návrhu stavebný úrad rozhodnutím pod č. 43182/2022/SU/2858 zo dňa 10.11.2022 konanie naďalej prerušil na ďalších 60 dní.

Po odstránení nedostatkov bolo predložené k návrhu na zmenu v užívaní stavby záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2022/5661-2022/20289 zo dňa 15.12.2022, v ktorom Inšpektorát práce Nitra s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú stavbu súhlasí.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh na zmenu v užívaní časti stavby, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 •   Inšpektorát práce Nitra,
 •   Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 •   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, ktorý k zmene v užívaní stavby zaujali kladné stanovisko a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok a do výroku rozhodnutia.

K návrhu na zmenu v užívaní stavby boli predložené doklady: projektová dokumentácia na zmenu v užívaní stavby, kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, protokol o skúške rozboru vody, stanoviská dotknutých orgánov, certifikáty výrobkov a doklad o uhradení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Na základe uskutočneného kolaudačného konania možno konštatovať, že užívaním priestorov prevádzky na nové účely nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny v užívaní stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

So zmenou v užívaní stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 1 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 06.07.2022.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska 1456/2, 942 01 Šurany
 2. Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa
 3. Ostatným spoluvlastníkom objektu COV + vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:
  • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  • Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
  • Ing. Dušan Demín, J. Murgaša 2723/10, 940 01 Nové Zámky
  • Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
  • Orsolya Kuruczová, 925 81 Diakovce č. 731
  • Edita Pappová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 745
  • Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
  • Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
  • BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa
  • Martin Kőrősi, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Terézia Kőrősiová, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
  • Iveta Košecová, Rímska 2164/14, 927 05 Šaľa
  • JUDr. Peter Belovič, Nitrianska 1744/39, 927 05 Šaľa
  • JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
  • Mgr. Lucia Belovičová, Nitrianska 1744/39, 927 01 Šaľa
  • Ľubica Vojteková, Hollého 20, 927 05 Šaľa
  • DRAGSTOR HAS s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
  • MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa
  • Salón ANGELIKA s.r.o., Budovateľská 2256/52, 927 01 Šaľa
  • Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
  • Miroslav Korec, Jaseňová 2120/7, 927 01 Šaľa
  • Mgr. Ivan Matejíčka, J. Kráľa 42, 942 01 Šurany
  • Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa
  • Mgr. Petronela Kapásová, Športová 623/24, 941 23 Andovce
  • Sinta s.r.o., Krušovská 4194/40, 955 01 Topoľčany
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44C, 926 01 Sereď
  • BB – Hollandtex s.r.o., Budovateľská 16, 927 01 Šaľa
  • Peter Szalai, Furmanská 355/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
  • EURO-MONT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa
  • Tomáš Hučko, Nový Dvor 890, 925 71 Trnovec nad Váhom
  • HARMÓNIA VZ s.r.o., 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa
  • TeRI – dent s.r.o., Cintorínska 1938/4, 927 05 Šaľa
  • SAVEDENT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
  • Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
  • Monika Magdalíková, Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
  • Kristína Bírová, Fr. Kráľa 2153/29, 927 05 Šaľa
  • MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. Armády 176, 925 72 Selice
  • TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nam. 1/A, Bratislava
 4. Ing. Igor Bujdák - ARCHPROJEKT, MDŽ 42, 942 01 Šurany

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie (elektronicky)

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska 1456/2, 942 01 Šurany
 • k spisu

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016