Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2022 - 13:53  //  aktualizácia: 23.11.2022 - 13:54  //  zobrazené: 1075

Výberové konanie - funkcia riaditeľa(ky) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola Vlčany

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky)

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola

Vlčany 1547, 925 84  Vlčany

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou

  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogic-

  kých zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- vykonanie prvej atestácie v zmysle § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

 v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

-ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z., a maďarského jazyka,

-znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,

-osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.,

-organizačné a riadiace schopnosti,

-aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),

-občianska bezúhonnosť v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.

-zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Požadované doklady uchádzačov:

-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)

-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného

  alebo inovačného vzdelávania  v zmysle § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,

-potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

-profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,

-návrh koncepcie rozvoja školy,

-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018

 Z. z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,

-lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Uzávierka prihlášok: 09. januára 2023 do 10.00 hod. (,, rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa“)

Prihlášky o označením: ,, VÝBEROVÉ KONANIE, názov a sídlo príslušnej  základnej školy s materskou školou a s označením NEOTVÁRAŤ!“ posielajte na adresu: Obecný úrad Vlčany, podateľňa, Vlčany 944, 925 84 Vlčany.

 

Vo Vlčanoch, 23.11.2022

 

                                                                                                                            Ing. János Restár

                                                                                                                                  starosta obce