Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.05.2016 - 10:28  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:53  //  zobrazené: 2034

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Obec Kráľová nad Váhom

v zmysle § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  Zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky 

Materskej školy – Óvoda, Kráľová nad Váhom č. 237

(bez právnej subjektivity)

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ školy v zmysle Zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky NR SR č. 437/2009 Z. z.  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 • od 1. 1. 2017 absolvovanie 1. atestácie

  Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • zdravotná spôsobilosť – lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (

 • znalosť práce s PC

 • písomná prihláška do výberového konania

 • profesijný životopis

 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 • riadiace schopnosti

 • aktívne ovládanie štátneho a maďarského jazyka

  Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15.06. 2016 do 17.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Materská škola – Óvoda, Kráľová nad Váhom - neotvárať“ poštou alebo osobne na adresu: Obec Kráľová nad Váhom, Obecný úrad, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71