Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.02.2023 - 12:23  //  aktualizácia: 02.02.2023 - 12:26  //  zobrazené: 1989

Výberové konanie - pracovná pozícia kontrolór

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru ( zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) k obsadeniu  pracovnej pozície –

kontrolór

Útvar hlavného kontrolóra, Mestský úrad Šaľa

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho zamerania.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • minimálne 3 roky odbornej praxe, t. j. prax v ekonomickej oblasti, resp. oblasti účtovníctva a kontrolnej činnosti,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť zákona o obecnom zriadení, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o účtovníctve,
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači.

Charakteristika pracovného miesta (činnosti):

 • samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.

Počet obsadzovaných miest: 1

Základná zložka mzdy v hrubom: 1 028,50 Eur (mesačne)

Ponúkané výhody:

 • osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný nástup do zamestnania: po dohode

Termín uzávierky prihlášok: 24. februára 2023

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č 18/2019 o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mesto Šaľa

personálny referát Zn. Útvar hlavného kontrolóra                 

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa    


Mgr. Jozef Belický, v.r.
primátor mesta

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke mesta: https://sala.sk/clanok/ochrana-udajov