Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.06.2016 - 17:28  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:52  //  zobrazené: 3229

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Šali

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície -

 

 príslušník Mestskej polície v Šali

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

 

Požiadavky v zmysle zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v platnom znení:

- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

- osoba staršia ako 21 rokov,

- osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície,

 

Iné kritéria:

- vodičský preukaz skupiny B,

- odborná spôsobilosť – výhodou,

- znalosť práce s PC,

- znalosť cudzieho jazyka vítaná,

 

Osobné vlastnosti a schopnosti:

- slušné a rázne vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, kreatívnosť, samostatnosť,

- prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita,

- kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.

 

Celkový počet obsadzovaných pracovných miest: 1

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: júl 2016

 

Termín uzávierky prihlášok: 30. júna 2016

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti v požadovanej oblasti s profesijným životopisom a súhlasom  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. príslušník MsP                                     

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa