Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.06.2016 - 09:13  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:53  //  zobrazené: 3139

Výberové konanie - referent pre komunikáciu

M E S T O   Š A Ľ A
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky k obsadeniu  pracovnej pozície -

referent pre komunikáciu
Kancelária primátora
Mestský úrad Šaľa

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie,
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t. j. nie pri podávaní prihlášky),
- prax v médiách vítaná,
- pracovná pozícia vhodná pre absolventa – ÁNO,
- počítačové znalosti - Microsoft Office – pokročilý, Internet a nové média – pokročilý,
- jazykové znalosti - Slovenský jazyk – materinský jazyk, Maďarský jazyk vítaný, Anglický jazyk vítaný
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- prehľad o udalostiach v meste Šaľa,
- prehľad o fungovaní samosprávy,
- záujem o komunálnu politiku,
- schopnosť zaobstarať si, získať a spracovať informácie najmä spravodajského charakteru,
- ovládanie štylistiky a pravopisu,
- samostatnosť, zodpovednosť, kreativita,
- žurnalistické alebo masmediálne vzdelanie vítané,
- novinárska prax vítaná,
Náplň práce:
- komunikácia s verejnosťou na dennej báze cez webovú stránku mesta a sociálnu sieť, pravidelné poskytovanie odpovedí,
- komunikácia s miestnymi, regionálnymi a celoslovenskými médiami – poskytovanie oficiálnych stanovísk mesta Šaľa (hovorca),;
- príprava tlačových správ,
- účasť na podujatiach organizovaných mestom a následné písanie článkov a zverejňovanie fotografií z podujatia,
- účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, prinášanie aktuálnych tém zo zasadnutia,
- plánovanie a príprava propagačných predmetov mesta Šaľa,

Predpokladaný nástup do zamestnania: júl 2016

Termín uzávierky prihlášok: 15. 06. 2016

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a  telefonického kontaktu,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
- súhlas  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),
možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mestský úrad
personálny referát      Zn. referent pre komunikáciu   
Nám. Sv. Trojice č. 7   
927 15  Šaľa 

Šaľa  01. 06. 2016

        Mgr. Jozef Belický
primátor mesta