Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.04.2023 - 11:16  //  aktualizácia: 17.04.2023 - 11:17  //  zobrazené: 1087

Výberové konanie - referent pre verejné obstarávanie

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície –

referenta pre verejné obstarávanie

Kancelária prednostu, Mestský úrad Šaľa

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • minimálne 3 roky odbornej praxe,
 • znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť ďalších súvisiacich právnych predpisov, interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta samostatnosť,
 • zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači.

Charakteristika pracovného miesta (činnosti):

 • Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti

Počet obsadzovaných miest: 1

Základná zložka mzdy v hrubom: 1 300,00 Eur (mesačne)

Ponúkané výhody:

 • osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný nástup do zamestnania: po dohode

Termín uzávierky prihlášok: 08. máj 2023

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č 18/2019 o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mesto Šaľa

personálny referát                  Zn. Verejné obstarávania                 

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa    

Šaľa  17.04.2023

Mgr. Jozef Belický, v.r.

primátor mesta