Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.05.2020 - 14:59  //  aktualizácia: 26.05.2020 - 15:00  //  zobrazené: 376

Výberové konanie - riaditeľa (-ky) Základnej školy s VJS 1-4.roč. , 925 83 Žihárec

v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom  19.05.2020

         

         V Ý B E R O V É    K O N A N I E

                           na obsadenie miesta

 

1. riaditeľa (-ky) Základnej  školy  s VJS  1-4.roč. ,  925 83 Žihárec   

                                                      

                                                         s nástupom od 1.9.2020

 

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadovanými predpokladmi sú:

 • Ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu

Inými požadovanými predpokladmi sú:

Vedúce  schopnosti, znalosť a orientácia v školskej , ekonomickej , pracovnoprávnej legislatíve základnej školy

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • komunikačné a organizačné schopnosti

       Požadované doklady:

 •  prihláška do výberového konania
 •  overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 •  profesijný životopis,
 •  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 •  lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti
 •  overený doklad o absolvovaní prvej atestácie ( pozri § 61 ods.7 zákona č.317/2009 Z.z.)
 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
 •  koncepčný zámer rozvoja základnej  školy (1-2 strany/ A4),
 •  písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018   

 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania prihlášky: do 23.06.2020, do 12:00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením : „Výberové konanie – ZŠ s VJS 1-4.roč., Žihárec – Neotvárať“   na adresu:  Obec Žihárec, Obecný úrad, č. 599, 925 83 Žihárec.

Termín, čas  a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

                                                                                                                            Alajos Baranyay

                                                                                                                                starosta obce

  Číslo: 108    /2020                                                                                                                                      

  Žihárec, dňa 26.5.2020

 

Prílohy