Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.07.2020 - 12:48  //  aktualizácia: 06.07.2020 - 12:49  //  zobrazené: 1130

Výberové konanie - vedúci Krízového centra

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Horná ul. 11, 927 01 Šaľa, IČO 17641471

 

V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:  vedúci Krízového centra na Partizánskej ul. 1 v Šali

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačným predpokladom podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je ukončené:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo

alebo 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo a v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,

 •  minimálna odborná prax 3 roky v sociálnej práci.

 

Znalostné a íné predpoklady na výkon práce:

 • znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti – osobitne o sociálnych službách, pracovno-právnych predpisov - osobitne výkonu práce vo verejnom záujme  a  všeobecných právnych predpisov,
 • práca v MS Office (Word, Excel, Outlook), práca vo web prehliadači,
 • prax v sociálnych službách alebo prax vo vedúcej pozícii je vítaná,
 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • priame riadenie zamestnancov útulku, nocľahárne a nízkoprahového denného centra
 • práca s fyzickými osobami v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je ich ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä z dôvodu:
 • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
 • poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov
 • spolupráca so samosprávou mesta a štátnou správou

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2020

 

Termín uzávierky prihlášok:  21. júla 2020 (utorok) o 12,00 hod.

 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • profesijný životopis s uvedením poštového, e-mailového a  telefonického kontaktu,
 • motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax alebo čestné vyhlásenie
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
 • písomne spracovanú koncepciu riadenia Krízového centra a práce s ľuďmi v nepriaznivej sociálnej situácii v rozsahu 3- 5 strán.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť v  obálke „VK vedúci KC“ osobne do podateľne OSS alebo zaslať poštou na adresu:

 

Organizácia sociálnej starostlivosti

Horná 11

927 01  Šaľa 

Obálku označiť textom: „VK vedúci KC“

 

 

Šaľa  06. 07. 2020