Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.10.2016 - 10:56  //  aktualizácia: 02.11.2016 - 15:37  //  zobrazené: 1929

Výrub drevín - ul. Murgašova, k. ú. Šaľa

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

01153/2016/04462

Dátum podania

25.10.2016

Žiadateľ, adresa

Eva Hambalková

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Murgašova,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

Zlý zdravotný stav, ohrozovanie bezpečnosti

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

07.11.2016