Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.07.2021 - 17:48  //  aktualizácia: 27.07.2021 - 17:50  //  zobrazené: 267

Výzva na predloženie cenovej ponuky na krátkodobý podnájom medzihrádzového priestoru

                MESTO ŠAĽA

 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15

         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

                    zverejňuje

 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky na krátkodobý podnájom medzihrádzového priestoru za účelom umiestnenia kolotočov v čase konania hodov

 

Predmet nájmu:     pozemky, časť parc. č. 1428/301 lesný pozemok a časť parc. č. 1428/302 lesný pozemok o celkovej výmere 4 230 m2, evidovaných katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, vedené v registri E KN, na LV č. 7456, ktorých výlučným vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v medzihrádzovom priestore a mesto Šaľa je ich nájomcom titulom Nájomnej zmluvy č. 859/2017 zo dňa 20.12.2017 v znení neskorších dodatkov. 

 

Účel nájmu:            umiestnenie kolotočov v čase konania hodov, t.j. od 07.09.2021 do 14.09.2021.

 

Kritéria cenovej ponuky: 

  1. ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 100,00 Eur/deň
  2. presné označenie uchádzača – názov/meno, adresa, tel. číslo

                              

Termín predkladania cenových ponúk: do 31. augusta 2021 do 12.00 hod.

 

Otváranie obálok:  31. augusta 2021 o 14.00 hod.

 

Spôsob doručenia cenových ponúk:

  1.  cenová ponuka musí byť podaná v písomnej forme a doručená v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka na podnájom pozemku - kolotoče“ a s uvedením adresy záujemcu,
  2.  cenovú ponuku je možné zaslať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, resp. osobne predložiť do podateľne na MsÚ, do 31. augusta 2021 do 12.00 hod.,
  3.  cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia,
  4.  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky. 

                                            

Zverejnené:            26. júla 2021

 

 

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4

                                 Mgr. Miloslava Bartíková,  kl.413, e-mail: bartikova@sala.sk