Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.02.2020 - 09:31  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:23  //  zobrazené: 2405

VZN 01/2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

číslo: 01/2020  |  dátum schválenia: 06.02.2020  |  dátum účinnosti: 01.03.2020  |  stav: zrušené

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 1/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019

o miestnom poplatku za rozvoj

 

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. Vkladá sa nový § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 3

Zverejňovanie informácií

 

Mesto Šaľa určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov bude na webovom sídle mesta najneskôr do 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

 

  1. Doterajší „§ 3“ sa označuje ako „§ 4“.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                        primátor mesta Šaľa              

Prílohy