Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.02.2020 - 09:39  //  aktualizácia: 09.03.2020 - 08:30  //  zobrazené: 3014

VZN 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií

číslo: 02/2020  |  dátum schválenia: 06.02.2020  |  dátum účinnosti: 01.03.2020  |  stav: účinné

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

 č. 2/2020

o podmienkach poskytovania dotácií

 

 

§ 1
 Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje podmienky poskytovania dotácií ako nenávratného finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta.

 

 

§ 2

Podmienky poskytovania dotácie

 

 1. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti s minimálnymi náležitosťami uvedenými vo vzore – Príloha č. 1.
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie mestom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta prostredníctvom pošty alebo osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu.
 3. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.
 4. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky.
 5. Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu len v jednom programe programového rozpočtu. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam zámeru pre mesto uvedený v žiadosti, na ktorý má byť poskytnutá dotácia, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.
 6. Mesto má právo poskytnúť žiadateľovi dotáciu v inej výške, ako bolo uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie.
 7. Dotácie je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
 8. Dotácie nemožno poskytovať na:
 1. nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
 2. odmeňovanie pre organizátorov projektu/aktivity,
 3. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 4. nákup darov, suvenírov,
 5. úhradu miezd, platov, ich náhrad, odmien a ostatných osobných vyrovnaní funkcionárov,
 6. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
 7. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 8. činnosť politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

 

 

§ 3

Schvaľovanie dotácií

 

Po schválení objemu finančných prostriedkov za účelom poskytovania dotácií  v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok mestským zastupiteľstvom schvaľujú orgány mesta poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom takto:

 1. primátor mesta do výšky 200 EUR vrátane,
 2. mestské zastupiteľstvo mesta nad 200 EUR.

 

 

§ 4

Ďalšie podmienky poskytnutia dotácií

 

 1. Po schválení dotácie príslušným orgánom mesta uzatvorí mesto so žiadateľom dotácie písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
 2. Schválená dotácia musí byť použitá najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
 3. Vyúčtovanie dotácie je potrebné vykonať do termínu dohodnutom v zmluve o poskytnutí dotácie. Minimálne náležitosti vyúčtovania dotácie sú uvedené vo vzore – Príloha č. 2 a 3 tohto VZN. K vyúčtovaniu dotácie musia byť predložené originály účtovných dokladov
  a priložené kópie účtovných dokladov.

 

 

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 zo dňa 28. januára 2016
  o podmienkach poskytovania dotácií.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2017 zo dňa 29. júna 2017,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016
  o podmienkach poskytovania dotácií.

 

 

§ 6

Účinnosť
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

                                                                                                         

Prílohy:

Príloha č. 1 - Vzor: Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Vzor: Vyúčtovanie dotácie

Príloha č. 3 - Vzor: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok ......

Príloha č. 1

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 

 

 1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri) 
 2. IČO/DIČ
 3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
 4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail
 5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)
 6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne      číslo, e-mail)
 7. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov ...)
 8. Termín realizácie projektu/aktivity
 9. Miesto realizácie projektu/aktivity
 10. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)
 11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity
 12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu
 13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta
 14. Fotokópiu výpisu z príslušného registra  podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa preukazuje  oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu
  o právnej  subjektivite
 15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu       drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa       žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej       dotácie
 19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

 

Vyúčtovanie dotácie/podklady potrebné k výplate dotácie v prípade refundácie

 

 

 1. Identifikačné údaje príjemcu dotácie: názov/meno, priezvisko; sídlo/adresa príjemcu dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri)
 2. IČO/DIČ
 3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
 4. Meno, priezvisko, štatutárneho/nych zástupcu/ov príjemcu dotácie
 5. Celkové náklady projektu/aktivity
 6. Celková výška schváleného príspevku (dotácie) ..................................(EUR)

Výška skutočne čerpaných (uplatnených) finančných prostriedkov.....(EUR)

Výška nevyčerpanej (neuplatnenej) dotácie..........................................(EUR)

 1. Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie) a stručná správa              z realizovaného projektu/aktivity s uvedením formy propagácie mesta
 2. Prílohy k vyúčtovaniu dotácie: čitateľné kópie všetkých účtovaných dokladov (faktúra, výpis z bankového účtu, doklad o úhrade výdavku v hotovosti, výdavkový pokladničný doklad príjemcu dotácie)  - uviesť do tabuľky v prílohe č. 3, originály účtovných dokladov k nahliadnutiu
 3. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko príjemcu dotácie;  sídlo/adresa príjemcu, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, suma poskytnutej dotácie po vyúčtovaní
 4. Čestné vyhlásenie príjemcu/štatutárneho zástupcu príjemcu dotácie, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé, presné a úplné
 5. Dátum vyúčtovania dotácie, pečiatka a podpis

 

Príloha č. 3

Finančné vyúčtovanie poskytnutej (schválenej) dotácie na rok .....

 

Názov, adresa a IČO/DIČ prijímateľa dotácie:                                                

Výška schválenej dotácie:                                                                                  

Dátum poskytnutia dotácie, v prípade, že dotácia bola poskytnutá formou predfinancovania:

Výška poskytnutej/uplatnenej dotácie:

Výška nepoužitej, riadne nezdokladovanej alebo nevyčerpanej dotácie:

Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou dotácie, ktorá nebola použitá v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá, alebo nebola riadne zdokladovaná alebo vyčerpaná:

Suma vrátenej dotácie:                                           Dátum vrátenia  dotácie:

 

 

 

 

Nákladová položka

Účtovný doklad

Úhrada

Doklad č.

Číslo

Druh

Zo dňa

Spôsob úhrady

Úhrada dňa

Suma v EUR

Prevodom

V hotovosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku každej nákladovej položke je potrebné doložiť účtovný doklad.

 

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):

Miesto a dátum vyhotovenia:

Prílohy