Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.06.2014 - 16:33  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:07  //  zobrazené: 2671

VZN č. 09/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 ...

číslo: 09/2014  |  dátum schválenia: 11.06.2014  |  dátum účinnosti: 11.06.2014  |  stav: zrušené

MESTO   ŠAĽA

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

9/2014,

 

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011,

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013 

 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – VII. dňa 26. júna 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 1. júla 2014

Účinnosť od 1. septembra 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 9/2014,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011,

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011,v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 7/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. 1.      § 3 znie:

(1)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:

a)      na individuálne vyučovanie sumou 4 eurá,

b)      na skupinové vyučovanie sumou 3 eurá.

(2)   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole je určená:

a)      pre dospelú osobu vo veku do 25 rokov sumou 10 eur,

b)      pre dospelú osobu vo veku nad 25 rokov sumou 50 eur na individuálnom vyučovaní a sumou 30 eur na skupinovom vyučovaní.

(3)   Žiak navštevujúci viac odborov platí čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom na každom odbore.

(4)   Žiak navštevujúci na hudobnom odbore viac oddelení prispieva len za jedno oddelenie.

(5)   Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1) a (2), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(6)   Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

  1. 2.      V § 4 odsek (1) znie:

(1)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 7 eur.

 

  1. 3.      § 5 znie:

(1)   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:

a)      na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 2 eurá mesačne,

b)      na nepravidelnú činnosť vo výške 0,50 eur za hodinu,

c)      na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
7 eur.

(2)   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov: 

a)      na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 10 eur mesačne,

b)      na nepravidelnú činnosť vo výške 1,50 eura za hodinu,

c)      na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
10 eur.

(3)   Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátora mesta, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času
a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi.

(4)   Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

 

  1. 4.      V § 6 odsek (3), (4) a (5) znie:

(3)   Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 − 11 rokov je na jeden obed v sume 0,95 eura podľa prvého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.

(4)   Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11 − 15 rokov je na jeden obed v sume 1,01 eurapodľa prvého finančného pásma na nákup potravín určeného
MŠVVaŠ SR.

(5)   Príspevok na režijné náklady na 1 obed pre žiaka základnej školy v sume 0,10 eura.

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

 

Martin Alföldi v. r.

primátor mesta Šaľa