Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2013 - 12:30  //  aktualizácia: 18.10.2013 - 12:31  //  zobrazené: 2179

VZN ktorým sa mení a dopĺňa o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

číslo: 11/2013  |  dátum schválenia: 26.09.2013  |  dátum účinnosti: 18.10.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2013 – XI. dňa 26. septembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 3. októbra 2013

Účinnosť od: 18. októbra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s ust. § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 26
ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 11/2013,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011

o  povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prácsa mení a dopĺňa takto:

 

  1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
  2. V § 3 odsek 1 znie:

(1)   V katastrálnom území Šaľa môžu byť postihnuté povodňou objekty nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Váh.

  1. V § 4 odsek 2 znie:

(2)   Povodňový plán záchranných prác subjektov uvedených v § 3 odseku 2 tohto VZN okrem náležitostí uvedených v Prílohe č. 4 Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania musí obsahovať:

a)      základné údaje o subjekte,

b)      popis objektu,

c)      počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich v objektoch,

d)     zoznam (druh, množstvo) používaných a skladovaných nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objektoch,

e)      menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

f)       určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenie a materiál,

g)      organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne – rozmiestnenie protipovodňových zábran.

  1. V tretej časti sa vypúšťa § 5.

Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako tretia časť. Doterajší § 6 sa označuje ako § 5.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

Martin Alföldi v. r.

primátor mesta Šaľa

Prílohy