Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 21.03.2016 - 19:45  //  aktualizácia: 07.06.2017 - 14:37  //  zobrazené: 7323

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

číslo: 04/2016  |  dátum schválenia: 21.03.2016  |  dátum účinnosti: 21.03.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
§ 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia sa mení a dopĺňa takto:

 

 

 1. V § 4 ods. 1 sa v celom texte časový údaj „15,00 hod.“ nahrádza časovým údajom
  „16,00 hod.“.

 

 1. V § 10 v prvej vete sa za slová „v zariadení pre seniorov“ vkladá nasledovný text:
  „v zariadení opatrovateľskej služby“.

 

 1. Za § 10 sa vkladajú nové § 11 až § 13, ktoré vrátane nadpisu znejú:

 

 

§ 11

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa (ďalej aj ako „DD ZPS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 

 

 1. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom DD ZPS - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO
 2. stupeň
 3. stupeň
 4. stupeň
     

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej   

           fyzickej osoby

0,90

1,10

1,30

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,30

2.2.1.  ubytovanie - určuje § 11, ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - určuje § 11, ods. 7 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,40

1,60

1,70

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,70

0,80

0,80

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania                             a stravovania spolu

3,30

3,60

3,70

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

3.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubyt.  a strav.

4,70

5,20

5,50

 1. Úhrada za jednotlivé činnosti v DD ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

 

 1. Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti bez príslušenstva obytnej miestnosti je 0,24 Eur/m2 a denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti s príslušenstvom obytnej miestnosti je 0,30 Eur/m2.

 

 1. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti
  a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu užívajú.

 

 1. Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3 sa zvyšuje o:
 2. 1,60 Eur za deň, ak plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ
 3. 0,50 Eur za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

 

 1. Pokiaľ obsadenosť lôžok v DD ZPS umožňuje ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu táto je povinná zaplatiť úhradu za celú podlahovú plochu miestnosti vrátane zvýšenia podľa § 11 ods. 5 tohto VZN.
 1. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DD ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

 

Stravovanie v DD ZPS v dennom rozsahu raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera (stravné jednotky)

 

Racionálna

a šetriaca strava

Diabetická, bielkovinová

a výživná strava

Pobytová celoročná forma

Suma v  Eur / deň

Suma v  Eur / deň

Raňajky

0,80

0,80

Desiata

0,28

0,28

Obed

1,60

1,60

olovrant

0,28

0,28

večera

1,04

1,04

Druhá večera

0,00

0,40

Suma úhrady za celodenné stravovanie

4,00

4,40

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad
  za jednotlivé činnosti podľa § 11 ods. 2 tohto VZN v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, dennej úhrady za ubytovanie podľa
  11 ods. 3, 4, 5, a 6 tohto VZN a úhrady za odoberanú stravu v závislosti od jej druhu podľa § 11 ods. 7 tohto VZN.

 

 1. Ak sa poskytuje sociálna služba v DD ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a v súlade s ustanovením § 49
  14 zákona o sociálnych službách sa neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v DD ZPS podľa § 11 ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou V. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 11 ods. 8 tohto VZN.

 

 1. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa stanoví ako 30 – násobok dennej úhrady.

 

 1. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DD ZPS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

§ 12

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „ZOS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 

 1. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZOS je upravená rovnako ako v § 11 tohto VZN a v § 12 ods. 2 sa dopĺňa úhrada pri II. a III. stupni odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:

 

 1. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZOS - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO
 2. stupeň
 

III.              stupeň

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,70

0,80

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

0,70

0,80

2.2.1.  ubytovanie - určuje § 11, ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - určuje § 11,ods. 7 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,30

1,35

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,60

0,65

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,10

3,20

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

3.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZOS bez ubyt. a strav.

4,30

4,50

 

§ 13

Suma úhrady za iné činnosti v Domove dôchodcov Šaľa pre DD ZPS a ZOS

 

V zmysle § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách Domov dôchodcov Šaľa poskytuje iné činnosti na základe uzatvorenej zmluvy, týkajúcej sa iných činností, na ktorých sa prijímateľ a poskytovateľ dohodli, a to:

 1. za každý sprievod prijímateľa sociálnej služby na vybavovanie úradných záležitostí zaplatí prijímateľ úhradu vo výške 3,00 Eur,
 2. objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je
  20,00 Eur,
 3. v prípade, že si prijímateľ prinesie do zariadenia vlastný televízny prijímač, rádio prijímač alebo počítač je povinný zaplatiť úhradu za ich používanie vo výške
  1,00 Euro mesačne za každý spotrebič.
 1. Doterajší § 11, § 12 a § 13 sa označujú ako § 14, § 15 a § 16.

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 6. apríla 2016.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta