Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 17.12.2012 - 11:06  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:06  //  zobrazené: 2388

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 08/2012  |  dátum schválenia: 15.11.2012  |  dátum účinnosti: 01.01.2013  |  stav: zrušené

Mesto Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 8/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 ods. (1) sa suma 12 € nahrádza sumou 13 Eur.

2. V § 3 sa za odsek (2) vkladajú nové odseky (3), (4) a (5) ktoré znejú:
(3) Žiak navštevujúci viac odborov, prispieva len na odbore s najvyšším príspevkom    (hudobný odbor).
(4) Žiak navštevujúci na hudobnom odbore viac oddelení, prispieva len za jedno oddelenie.
(5) Žiak, ktorý navštevuje viac skupinových vyučovaní, prispieva len na jedno skupinové vyučovanie.

3. V § 3 sa doterajšie odseky (3) a (4) označujú ako odseky (6) a (7).

4. V § 4 ods. (1) sa suma 2 € nahrádza sumou 4 Eurá.

5. V § 5 sa vypúšťa v odseku (1) písmeno b) a celý odsek (2).

6. V § 5 ods. (1) sa doterajšie písmená c) a d) označujú ako písmená b) a c).

7. V § 6 ods. (2) sa suma 1,13 € nahrádza sumou 1,27 Eur (desiata 0,30 Eur; obed 0,72 Eur; olovrant 0,25 Eur) a na koniec odseku sa vkladá veta: “ Príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 0,1 Eur za jeden stravný deň“.

8. V § 6 sa vkladá za odsek (5) nový odsek, ktorý znie:
(5)  Príspevok na úhradu režijných nákladov v základných školách vo výške 0,05 Eur za jedno jedlo.

9. V § 6 sa doterajší odsek (5) označuje ako odsek (6), v ktorom sa za (2), (3) a (4) vkladá “(5)“

10. Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 sa symbol € nahrádza označením Eur.

11. V § 7 Záverečné ustanovenie sa dopĺňajú nové odseky (7), (8), (9) v znení:

(7) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa
č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 31. 10. 2012.

(8) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 6. zasadnutí dňa 15. novembra 2012 prijatím Uznesenia č. 6/2012 – IV..

(9) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 bolo vyvesené na  úradnej tabuli dňa 20. novembra 2012 a nadobúda účinnosť
1. januára 2013.

Prílohy