Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 04.03.2011 - 10:17  //  aktualizácia: 14.10.2011 - 10:19  //  zobrazené: 2702

VZN ktorým sa rúší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mes

číslo: 01/2011  |  dátum schválenia: 10.02.2011  |  dátum účinnosti: 04.03.2011  |  stav: účinné

§ 1
Zrušovacie ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa zo dňa 28. októbra 2004 sa zrušuje.

§ 2
Záverečné ustanovenie

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa, zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 26. januára 2011.

2. VZN č. 1/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa, schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 2. zasadnutí dňa 10. februára 2011 prijatím Uznesenia č. 2/2011 VI.

3. VZN č. 1/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. februára 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 4. marca 2011.

Prílohy