Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2013 - 12:27  //  aktualizácia: 18.10.2013 - 12:28  //  zobrazené: 2360

VZN ktorým sa ruší vzn o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa

číslo: 10/2013  |  dátum schválenia: 26.09.2013  |  dátum účinnosti: 18.10.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2013 –IX. dňa 26. septembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 3. októbra 2013

Účinnosť od: 18. októbra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 10/2013,

ktorým sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011

o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa

zo dňa 8. decembra 2011

 

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 zo dňa 8. decembra 2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa.

 

 

§ 2

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.