Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.01.2014 - 14:36  //  aktualizácia: 26.03.2014 - 14:47  //  zobrazené: 4675

VZN, ktorým sa zrušujú ...

číslo: 04/2014  |  dátum schválenia: 04.02.2014  |  dátum účinnosti: 27.02.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2014 – VIII. dňa 4. februára 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 12. februára 2014

Účinnosť od 27. februára 2014

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa

č. 4/2014,

ktorým sa zrušujú

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. 09. 2000,

Dodatok č. 1 zo dňa 08. 09. 2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2000, 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. 09. 2012

 

 

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

 

(1)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa
28. septembra 2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na na území mesta Šaľa.

(2)   Zrušuje sa Dodatok č. 1 zo dňa 8. septembra 2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na na území mesta Šaľa.

(3)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa
27. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. septembra 2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. septembra 2005.

 

 

§ 2

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

Martin Alföldi v. r.

primátor mesta Šaľa

Prílohy