Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.01.2016 - 15:57  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 13:15  //  zobrazené: 3548

VZN o podmienkach poskytovania dotácií

číslo: 02/2016  |  dátum schválenia: 28.01.2016  |  dátum účinnosti: 13.02.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení  č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií


§ 1
 Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje podmienky poskytovania dotácií ako nenávratného finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta.


§ 2
Forma poskytovania dotácie

Dotáciu možno poskytnúť v nasledovných formách:
(1) dotácie poskytované na základe žiadosti na projekty alebo činnosť,
(2) osobitne rozpočtované dotácie.


§ 3
Podmienky poskytovania dotácie na základe žiadosti

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti s minimálnymi náležitosťami uvedenými vo vzore – Príloha č. 1.
(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie mestom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta prostredníctvom pošty alebo osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu.
(3) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.
(4) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky.
(5) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam zámeru pre mesto uvedený v žiadosti, na ktorý má byť poskytnutá dotácia, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.
(6) Mesto má právo poskytnúť žiadateľovi dotáciu v inej výške, ako bolo uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie.
(7) Dotácie je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

(8) Dotácie nemožno poskytovať na:
a) nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
b) odmeňovanie pre organizátorov projektu/aktivity,
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d) nákup darov, suvenírov,
e) úhradu miezd, platov, ich náhrad, odmien a ostatných osobných vyrovnaní funkcionárov,
f) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
g) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
h) činnosť politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.


§ 4
Schvaľovanie dotácií

Po schválení objemu finančných prostriedkov za účelom poskytovania dotácií podľa § 2
ods. 1 tohto VZN v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok mestským zastupiteľstvom schvaľujú orgány mesta poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom takto:
(1) primátor mesta do výšky 200 EUR,
(2) mestské zastupiteľstvo mesta nad 200 EUR.


§ 5
Ďalšie podmienky poskytnutia dotácií

(1) Po schválení dotácie príslušným orgánom mesta uzatvorí mesto so žiadateľom dotácie písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Schválená dotácia musí byť použitá najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
(3) Vyúčtovanie dotácie je potrebné vykonať do termínu dohodnutom v zmluve o poskytnutí dotácie. Minimálne náležitosti vyúčtovania dotácie sú uvedené vo vzore – Príloha č. 2 a 3 tohto VZN. K vyúčtovaniu dotácie musia byť predložené originály účtovných dokladov
a priložené kópie účtovných dokladov.


§ 6
Osobitne rozpočtované dotácie
 
(1) Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta a ktoré majú v prenájme majetok mesta, ktorý využívajú na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných  alebo verejnoprospešných účelov, môže mesto poskytnúť účelovo viazané dotácie, ktoré sú schválené v rozpočte mesta.
(2) Dotáciu podľa ods. 1 je možné poskytnúť na úhradu:
a) nákladov na energie,
b) nákladov na údržbu majetku, 
c) nákladov na kosenie,
d) nákladov na revízie ,
e) nákladov na čistenie a upratovanie.
(3) Návrh výšky dotácie určí mesto na základe nákladov predchádzajúceho roka so zohľadnením odôvodneného navýšenia predmetných nákladov v rámci procesu prípravy alebo úpravy rozpočtu.
(4) Príjem mesta, ktorý predstavujú tržby z prenájmu majetku mesta plynúci osobám uvedeným v ods. 1,  poskytne mesto  týmto osobám ako dotáciu, pričom na tento druh dotácií sa vzťahuje § 3 ods. 8 tohto VZN.
(5) Po schválení dotácie v rozpočte mesta, uzatvorí mesto s osobou uvedenou v ods. 1 písomnú zmluvu o poskytnutí dotácií, v ktorej zahrnie aj  spôsob a podmienky poskytnutia a čerpanie dotácií  uvedených v ods. 4, ako aj spôsob vyúčtovania dotácií.


§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 17/2014 zo dňa 11. septembra 2014 o podmienkach poskytovania dotácií.


§ 8
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

 

 

Prílohy:
Príloha č. 1 - Vzor: Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Vzor: Vyúčtovanie dotácie
Príloha č. 3 - Vzor: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok ......

Prílohy

príloha 1

(pdf - 89.67 kB)
priloha 2

(pdf - 99.88 kB)
priloha 3

(pdf - 88 kB)