Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.09.2021 - 12:30  //  aktualizácia: 10.11.2021 - 09:15  //  zobrazené: 1996

VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy

číslo: 08/2021  |  dátum schválenia: 23.09.2021  |  dátum účinnosti: 16.10.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5,
§ 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5, § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 8/2021

o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa,

určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ

a určení spádovej materskej školy

 

 

§ 1
Všeobecné ustanovenie


Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy tak, aby zohľadňovali umiestnenie základnej školy v danom obvode, možnosť dochádzky žiakov, priestorové podmienky školy, možnosť vzdelávania v maďarskom jazyku, racionálne využitie kapacity škôl a určenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ.

 


§ 2
Spoločné ustanovenia

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli  kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt  (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy
a žiakov z iných obvodov v prípade voľných kapacít. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Žiak, ktorý sa vzdeláva v maďarskom jazyku, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole s  vyučovacím jazykom maďarským.

V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia Mesto Šaľa určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce,
v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

 

§ 3
Školské obvody

 

Školský obvod tvorí určené územie mesta, z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade s § 2.

 

ZŠ  Bernolákova 1, Šaľa
Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Nitrianska, Hospodárska,  Bernolákova, Nivy, Jilemnického, Dlhoveská, Narcisová,  Komenského, Dózsova,  Gorkého, Priečna, Úzka, Hliník, Nová, Trnovecká, Lužná.


ZŠ Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa
Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Fr. Kráľa, Hollého, Lúčna, Cintorínska, Slnečná, Gen. L. Svobodu, Rímska, Germánska.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: Staničná, SNP - ľavá strana od Staničnej po Štúrovu,
Štúrova, P. Pázmaňa - ľavá strana od Štúrovej po SNP, Mostová, Váhová, Robotnícka, Bottova, J. Kollára, Horná, Vajanského, Čsl. armády, Okružná, Kvetná, Partizánska, SNP od Štúrovej po P. Pázmaňa, 8. mája, 1. mája, M. M. Hodžu, Hurbanova, Kráľovská od SNP po Štúrovu, Švermova, Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Sládkovičova, Agátová, Bilická, Smetanova, Murgašova, Nádražná, Hlboká, Nešporova, Dostihová, Parkúrová, Likavka, Sama Chalupku, Voltížna.

 

ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: SNP- pravá strana od Staničnej po Štúrovu, Sadová, Malá, L. Novomeského, Kráľovská od  SNP po Hlavnú, Nemocničná, Hlavná, Budovateľská,
Družstevná, Broskyňová, Záhradnícka  od  Družstevnej  po  Orechovú, Orechová,  J. Palárika,
Brezová, Gagarinova, Markovičova, Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Drieňová, Lipová, Dolná od križovatky s Družstevnou smer Vlčany, V. Šrobára, Letná, Jazerná, Jesenského, Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, Nezábudková, Tulipánová, Diakovská, Kilič, Hetméň, Liesková, Jelšová, Dubová, Jaseňová, Hrabová, Gaštanová, Topoľová, Javorová, Feketeházyho, Kúpeľná.

 

ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Dolná od Hlavnej po Družstevnú, B. Nemcovej,
P. J. Šafárika, Pionierska, M. R. Štefánika, Záhradnícka od Školskej po Družstevnú, Vinohradnícka, Školská, Hviezdoslavova, Nábrežná, P. Pázmaňa - pravá strana od Dolnej po SNP, Kukučínova, Krížna, Jabloňová, Slivková.

 

 

ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P.Pázmaňa 48, Šaľa

Územie mesta Šaľa pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v maďarskom jazyku.

 

Spoločný školský obvod

Mesto sa dohodlo na zriadení spoločného školského obvodu s obcami Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Diakovce.  Dohodou medzi mestom a uvedenými obcami sa určuje, že žiaci z uvedených obcí budú navštevovať jednu z uvedených základných škôl v meste Šaľa: ZŠ  Bernolákova 1; ZŠ Jána Hollého, Hollého 48; ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22; ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2; ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4.

Žiaci, ktorí sa vzdelávajú v maďarskom jazyku z obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, a Trnovec nad Váhom, v ktorých nie je zriadená škola s vyučovacím jazykom maďarským, sa budú vzdelávať v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P.Pázmaňa 48, Šaľa.

Škola v meste, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, je v zmysle § 4aa ods. 3 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v platnom znení povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej hromadnej doprave do jeho najbližšej školy v meste, ak nezabezpečí dopravu inak.

 

 

§ 4

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním

 

  1. Organizáciu výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním definuje zákon NR SR 
    č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Pri prijímaní detí, resp. žiakov s nadaním do tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, špecifickým intelektovým nadaním, umeleckým nadaním alebo do športových tried sa uprednostňuje nadanie dieťaťa, resp. žiaka pred príslušnosťou ku školskému obvodu.  

 

§ 5

Spádová materská škola pre povinné predprimárne vzdelávanie

 

MŠ pri ZŠ  Bernolákova 1, Šaľa

Územie mestskej časti Šaľa – Veča, ktoré tvoria ulice: Nitrianska, Hospodárska,  Bernolákova, Nivy, Jilemnického, Dlhoveská, Narcisová,  Komenského, Dózsova,  Gorkého, Priečna, Úzka, Hliník, Nová, Trnovecká, Lužná.

 

MŠ Hollého 40, Šaľa

Územie mestskej časti Šaľa – Veča, ktoré tvoria ulice: Fr. Kráľa, Hollého, Lúčna, Cintorínska, Slnečná, Gen. L. Svobodu, Rímska, Germánska, obec Dlhá nad Váhom.

 

 

MŠ pri ZŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: Horná, Nešporova, Bottova, Čsl. armády, Váhová,
J. Kollára, Robotnícka, Vajanského, Dostihová, Parkúrová, Likavka, Sama Chalupku, Voltížna.

 

MŠ Okružná 1, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: Staničná, SNP - od Staničnej  po   Štúrovu,
Okružná, Kvetná, Partizánska, Hurbanova, Kráľovská od SNP po Štúrovu, Švermova, Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Sládkovičova, Agátová, Bilická, Smetanova, Murgašova, Nádražná, Hlboká.

 

MŠ Budovateľská 19, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Kukučínova, Budovateľská, Hlavná, Vlčanská, Krížna, Sadová, Malá, L. Novomeského, Kúpeľná, Kráľovská od SNP po Hlavnú, Jazerná, Jesenského, Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, Nezábudková, Tulipánová, Diakovská.

 

MŠ 8. mája 2, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Feketeházyho, Nemocničná, SNP - od Štúrovej po
P. Pázmaňa, Štúrova, M. M. Hodžu, 8. mája, 1. mája, P. Pázmaňa, Mostová, Nábrežná, Hviezdoslavova, M. R. Štefánika od Školskej po Mostovú.

 

MŠ P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: B. Nemcovej, P. J. Šafárika, Orechová,  J. Palárika,
Brezová, Gagarinova, Markovičova, Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Jelšová, Dubová, Jaseňová, Hrabová, Topoľová, Jabloňová.

 

MŠ Družstevná 22, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Dolná, Letná, V. Šrobára, Družstevná, Vinohradnícka, Záhradnícka, M. R. Štefánika od Školskej po Družstevnú, Školská, Pionierska, Lipová, Broskyňová, Drieňová, Gaštanová, Liesková, Javorová, Slivková, Kilič, Hetméň.

 

MŠ pri ZŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P. Pázmaňa 48, Šaľa

Územie mesta Šaľa pre deti, ktoré sa vzdelávajú v maďarskom jazyku.

 

Spádová materská škola pre obec Dlhá nad Váhom

Dohodou o spádovej materskej škole s obcou Dlhá nad Váhom sa určuje, že deti z uvedenej obce budú navštevovať MŠ Hollého 40, Šaľa. Deti z obce Dlhá nad Váhom, ktoré sa vzdelávajú v maďarskom jazyku, budú navštevovať MŠ pri ZŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P. Pázmaňa 48, Šaľa.

Materská škola v meste, s ktorou má obec dohodu o spádovej materskej škole a v ktorej
dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, je v zmysle § 4aa ods. 3 písm. a) zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v platnom znení povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady na dopravu dieťaťa do tejto materskej školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej hromadnej doprave do jeho najbližšej materskej školy v meste, ak nezabezpečí dopravu inak.

 

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 zo dňa 25. marca 2021 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu.

 

 

§ 7

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia  na úradnej tabuli v meste.


 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

 

Prílohy